Ajánlattételi felhívás - közbeszerzési szaktanácsadás és lebonyolítás

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ajánlatot kér közbeszerzési szaktanácsadás és lebonyolítás biztosítására az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és napjainkban)” című projekthez kapcsolódó alábbi közbeszerzési eljárásához.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laczkó Gabriella, beszerzési referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya:

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ajánlatot kér Önöktől közbeszerzési szaktanácsadás és lebonyolítás biztosítására az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és napjainkban)” című projekthez kapcsolódó alábbi közbeszerzési eljárásához.

MegnevezésTervezett nettó becsült érték (HUF)
1) Interaktív kiállítás és rövidfilm16.340.000
2) Kőzetparki Tanösvény és Miocén Erdő információs tábláinak felújítása1.900.000
3) Interaktív tanösvény kialakítása a Miocén Erdőben4.500.000

Egybeszámított nettó becsült érték (HUF)22.740.000


Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a hirdetmények, szerződésmódosítások feladásának költségeit és minden egyéb, az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költséget is.

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, felújított 2-es számú kiscsarnok belső, interaktív kiállításának és kisfilmjének létrehozása (1. rész), a Kőzetparki Tanösvény és a Miocén Erdő információs tábláinak felújítása (2. rész) valamint a Miocén Erdőben 7 elemből álló interaktív tanösvény (3. rész) kialakításának tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadási feladat ellátására az alábbi tartalommal:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található felújított 2-es számú csarnok interaktív beltéri kiállításának kialakítását, kisfilm elkészítését, a Kőzetparki Tanösvény és a Miocén Erdő információs tábláinak felújítását valamint a Miocén Erdőben 7 elemből álló interaktív tanösvény létrehozását szeretné a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megvalósítani a projekt keretében. A feladatok kivitelezőinek kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 22.740.000

3. Az ajánlattevő feladata:

„Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, felújított 2-es számú csarnok belső, interaktív kiállításának és kisfilmjének létrehozása (1. rész), a Kőzetparki Tanösvény és a Miocén Erdő információs tábláinak felújítása (2. rész) valamint a Miocén Erdőben 7 elemből álló interaktív tanösvény (3. rész) kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatása az EKR rendszerben a pályázati kiírás elvárásainak figyelembevételével:

 • a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával a közbeszerzési szakértelem biztosítása,
 • az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint az ajánlat(tétel)i dokumentáció ajánlatkérő igényei szerinti elkészítése
 • az ajánlat(tétel)i felhívás EKR-ben való közzététele
 • közreműködés az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatásának megfogalmazásában, azok közbeszerzési szempontból történő felülvizsgálata,
 • részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási eljárás jegyzőkönyvének elkészítése,
 • az ajánlatok áttekintése és értékelése közbeszerzési szempontból, javaslattétel a hiánypótlásra, az esetleges kizárás, érvénytelenség, eredménytelenség megállapítására,
 • az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő Közbeszerzési Bírálóbizottság részére benyújtandó értékelési javaslat elkészítése,
 • részvétel az esetleges tárgyalásokon és a tárgyalási jegyzőkönyvek elkészítése, megküldése ajánlattevőknek,
 • a bizottság szakvéleményének véleményezése, felülvizsgálata,
 • a bizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítése, a bírálati lapok elkészítése,
 • az eljárást lezáró döntés megszerkesztése,
 • a közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntésének/összegezésének elkészítése, közreműködés annak megküldésében,
 • közreműködés a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételében,
 • a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződéstervezet, illetve esetleges szerződés-módosítás(ok) elkészítése.
 • A közbeszerzési eljárás nyomán létrejött szerződés közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett CoRe szerződés-nyilvántartó rendszerben, illetve az EKR-ben

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a hirdetmények, szerződésmódosítások feladásának költségeit és minden egyéb, az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költséget is.

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A nyertes ajánlattevőnek a feladatai teljesítését a kiállítási forgatókönyv, kisfilm leírása valamint a táblák műszaki leírásának kézhezvételét követően azonnal meg kell kezdenie, és a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés véghatáridejéig rendelkezésre állást kell biztosítania. A projekt várható befejezési ideje: 2023. június 30.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

8. Ajánlattétel módja:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig postai úton a BNPI címére, vagy e-mailen (titkarsag@bnpi.hu és a projektiroda@bnpi.hu címre) meg kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Kérem, ajánlatában hivatkozzon ügyiratszámunkra és ügyintézőnkre.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy:

o a szerződés teljesítésében részt vevő hivatalos közbeszerzési tanácsadó a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,

o a közbeszerzési tanácsadó feladatai ellátásához rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással.

 • Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell mutatnia a szerződés teljesítésében résztvevő hivatalos közbeszerzési tanácsadót
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégától kaphat további tájékoztatást: Laczkó Gabriella: 30/418-5826; laczkog@bnpi.hu

11. Az ajánlattételi határidő:

2022.12.07.

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/545qgZJyLKCz42h

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.


Kapcsolódó

2022/1. - 9. Tree studies

2022/1. - 9. Tree studies

2022.08.23. 15:57
Baumstudie[28.07.2022]Gemeinsam mit einer ungarischen Studentin haben wir in der letzten Zeit begonnen Bäume auf einer Weide zu tracken und nach einem ausführlichen Katalog zu beurteilen. Im Nationalpark sprechen wir immer von „Veteran Trees“, also besonders alten Bäumen. Bisher kann keiner Abschätzen wie viele es sind, es sind nur recht grobe Angaben von ca. 1000 Bäumen. Jedem Baum ist ein A4 Zettel gewidmet, auf dem erst Daten wie die Koordinaten, der lateinische Name und Maße wie z.B. die Höhe und der Umfang angegeben werden müssen. Für die Ermittlung der Höhe des Baumes wird eine Entfernung von 20m abgemessen. Von dort aus wird mit einem analogen Höhenmesser der Winkel zum Beginn des Stamms und der Winkel zum höchsten Teil der Baumkrone bestimmt. Die beiden Zahlen ergeben gemeinsam die Höhe. Danach kommen 36 Felder in denen unter anderem Angaben über Astlöcher, Kronen- oder Starkastabbrüche, Krankheits- oder Pilzbefall, Moos- und Flechtenvorkommen und Nester, die sich im Baum befinden. Zusätzlich kommen dann noch einmal 15 weitere Felder, wo z.B. nach anderen Bäumen in der direkten Umgebung gefragt wird. Die Aussagen, die wir über die Bäume treffen werden immer mit der Hilfe von für solche Studien angefertigte Kataloge getroffen. So sind in manchen Fällen verschiedene Bilder dargestellt und wir müssen entscheiden, welches dem untersuchten Baum am nächsten kommt. Zusammengefasst ist es eine sehr detaillierte Studie, weshalb wir am ersten Tag auch nur insgesamt 8 Bäume geschafft haben. Mit der Zeit wird man jedoch deutlich routinierter und muss nicht mehr alles erst im Katalog nachschlagen, wodurch die Arbeit deutlich schneller vorangeht. Insgesamt haben wir dennoch nur 60 von den ca. 1000 Bäumen tracken und beurteilen können.
Tovább olvasom