Jogszabályi háttér

Mindenekelőtt szükséges, hogy megkülönböztessük a nemzeti parkot és a nemzeti park igazgatóságot. A nemzeti park egyfajta országos jelentőségű védettségi kategória. A védett természeti területek a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően az alábbi kategóriákba tartozhatnak:

  • nemzeti park
  • tájvédelmi körzet
  • természetvédelmi terület
  • természeti emlék.

A nemzeti park igazgatóságok az agrárminiszter irányítása alatt működő központi költségvetési szervek. Ma Magyarországon tíz nemzeti park igazgatóság működik. A nemzeti park igazgatóságok olyan természetvédelmi kezelési és vagyonkezelési feladatokat ellátó állami szervek, amelyek Természetvédelmi Őrszolgálatot működtetnek.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenysége körében

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,

ac) a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,

ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,

ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint

af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

c) közreműködik

ca) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

cb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

d) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

e) együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

f) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

g) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;

h) kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

A nemzeti park igazgatóságok működési területei az egész országot lefedik, tehát nemcsak a valamilyen védelem alatt álló területeket. Ennek az az indoka, hogy egyrészt vannak terület nélkül védett értékek (pl.: állat- és növényfajok), másrészt az igazgatóságoknak nemcsak a védett természeti területeken vannak feladatai. Ebből következik, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található egy nemzeti park, több tájvédelmi körzet és egyéb védett természeti terület is.

A kiemelt védettség kötelezettséggel, korlátozással jár együtt, melyeket részben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) és egyéb jogszabályok, részben a védettséget kimondó jogszabály, részben pedig a természetvédelemért felelős hatóságok állapítanak meg. A védettségből eredő kötelezettségek többnyire passzívak, tehát negatív tartalmúak, de sor kerülhet pozitív tartalmú kötelezettségek létesítésére is. Az eseti határozatok mindkét típusú kötelezettséget előírhatják.

Védett természeti területen nem feltétlenül szükséges mindenfajta tevékenység ex lege tilalmának vagy korlátozásának kimondása, ehelyett egyes tevékenységek engedélyhez vagy szakhatósági hozzájáruláshoz köthetőek. Védett természeti terület esetén általánosan jellemző az engedélyhez, szakhatósági hozzájáruláshoz kötött, kivételes a szabad tevékenység gyakorlás.

A Tvt. meghatározza a védett természeti területen található erdőkre vonatkozó különleges szabályokat, felsorolja a védett természeti területen természetvédelmi hatósági engedélyhez, vagy hozzájáruláshoz kötött tevékenységek körét.

Fokozottan védett természeti területen - a természetvédelmi kezelésen kívül - más tevékenység általában nem végezhető.

A védelem többnyire a fentieknek megfelelően a tulajdon, használat szükségszerű korlátozásával jár együtt. A tulajdonjogi, használati korlátozások körét a jogszabályok részletesen felsorolják, megjelölve a kártalanítási kötelezettséget is.

A természet védelmével összefüggő legfontosabb jogszabályok a következők:

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/...

Hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek meghatározott adatai:

megnevezése: Agrárminisztérium

székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

postai cím: Budapest 1860 Postafiók 1.

telefonszám: 1/795-2000

fax: +36-1-795-0200

elektronikus levélcíme: info@am.gov.hu

honlapja: Magyarország Kormánya - Elérhetőségek AM (kormany.hu)

Ügyfélszolgálati Iroda:

cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.

e-mail: info@am.gov.hu

levelezési cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.

telefonszám: +36 1 795-2532