Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattételi felhívás módosult

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Geo-túravezető képzés és tananyag fejlesztésének az elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan


1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Tóth László, pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Geo-túravezető képzés és tananyag fejlesztésének az elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A geo-túravezető képzés egy olyan általános képzés, mely magában foglalja a két geopark területének ismeretét (mind a Novohrad-Nógrád Geoparkot, mind a Bükk-vidék Geoparkot) 6 témakör alapján (A két Geopark turizmus földrajza; Geosite-ok alapjai; Geo-túravezetés alapismeretei; Természetvédelem; Elsősegély; Terepi tájékozódás). A tervezett 50 órás képzés során elméleti és gyakorlati órák megtartása szükséges. (A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel az elméleti oktatást 4 online oktatási napra tervezzük.). A túravezetés jogi vonatkozásai, a terepi egészségvédelemhez szükséges készségek és magatartás, az élővilággal kapcsolatos ismeretek és a hozzájuk való viszonyulás, valamint a terület földtani értékeinek ismerete biztosítja a szükséges, szélesebb körű ismereteket, egy hagyományos túravezető tanfolyamhoz képest. Az elméleti oktatást terepi gyakorlat egészíti ki. A résztvevők tervezett száma körülbelül 25 fő, magyar és szlovák területről. A résztvevőket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja. A prezentációs anyagokat két nyelven (magyar és szlovák) szükséges elkészíteni. A Novohrad-Nógrád Geopark egy része átnyúlik Szlovákiába, ezért szlovák szakemberek együttműködésével szükséges a tanfolyam lebonyolítása. A képzés befejezése és a vizsga letétele után a résztvevők geotúrákat vezethetnek a geoparkokban a képzés szakmai kidolgozói és a BNPI által elfogadott szabályok alapján.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi tevékenységeket:

Elméleti képzés tananyaga (javasolt összesen 26 óra, 4 online oktatási nap):

· A Bükk-vidék és a Novohrád-Nógrád Geopark geoturisztikai adottságai (terepviszonyok, kőzettan, domborzat és formakincs, éghajlat, vízrajz, növényzet, állatvilág)

· Geoparkok, geosite-ok, geoturizmus alapjai (geoparkok kialakulásai, geoértékek szerepe a tudományban, természetvédelemben, a két geopark geosite-jainak földrajzi, földtani adottságainak és vonzerőinek ismerete)

· Geo-túraszervezés elméleti alapismeretei, jogi vonatkozásai (szervezési ismeretek, felszerelések, engedélykérések védett természetvédelmi területen való túraszervezéshez,)

· Természetvédelem, környezeti nevelés, közösségépítés ismeretei

· Balesetvédelem, egészségvédelem (balesetmegelőzés, elsősegély-nyújtás, mentés), extrém helyzetek kezelése (időjárás, viselkedési alapszabályok a vadon élő élővilággal)

· Terepi tájékozódási ismeretek elmélete

· Oktatási segédanyagok (ppt-k) készítése és fordítása szlovák nyelvre

Terepi képzés témakörei (javasolt összesen 24 óra, 4 terepi nap):

· A terepi tájékozódási ismeretek (térképismeret, terepi tájékozódás, GPS)

· Túravezetés gyakorlata terepen (alapvető terepi viselkedési szabályok, terepi oktatás, bemutatás, turistautak, tanösvények ismerete, túravezetői magatartás, felelősség, turista menetidő számítás, étkezés, vízvétel)

· A geosite-ok terepi bemutatása

Vizsgáztatás:

· Vizsga-feladatlap készítése és szlovák nyelvre fordítása, vizsgáztatás

· Vizsgatúra

Felhívjuk figyelmét, hogy a képzés összesen 50 órás, ami magába foglalja az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokat is! A projekt szlovák-magyar partnerséggel jött létre, ezért a megvalósítás szlovák szakértők együttműködésével történik.

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): A megrendelő és a vállalkozó székhelye, továbbá a projekt helyszíne a Bükk-vidék Geopark és a Novohrad-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés dátuma: 2021. 07. 31.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt az ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A nyertes ajánlattevő 2 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a csatolt költségtábla alapján. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy árajánlatát témakörönként megbontva megküldeni szíveskedjen, feltüntetve a tervezett óraszámokat is.

- Az egyes részszámlákhoz kapcsolódóan annak tartalmától függően az oktatási segédanyagok, vizsga feladatlapok, illetve jelenléti ív csatolása szükséges.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTuristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021.04.21.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a "SKHU/1902/4.1/038" megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Az ajánlatához csatolni kell az alvállalkozó szakértelmét, szakmai jártasságát igazoló dokumentumokat (pl egyetemi, főiskolai végzettség igazolása, önéletrajz, szakmai előmenetel). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (átláthatósági nyilatkozat, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót) hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A mellékelt költségtáblát hiánytalanul kitöltve a részszámlázáshoz.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

12. Egyéb információk:

- Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- A nyertes ajánlattevő köteles a tevékenységbe szlovák szakembereket bevonni.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a

projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

- Tóth László: 30/355-5250; tothlp@bnpi.hu

Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Költségtábla:

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/Hg7hnAeNR5C1xGl

Ajánlattételi felhívás pdf változatban.


Ajánlattételi felhívás módosítás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Tóth László, pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

Jelen változtatással a 2021.04.13-án meghirdetett „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című, INTERREG SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú projekthez kapcsolódó Geo-túravezető képzés és tananyag fejlesztésének az elvégzése tárgyában megjelent Ajánlattételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt módosítjuk.

A módosítás indoka:

A kialakult pandémiás helyzet okozta korlátozások és az egészségvédelmi intézkedések következtében úgy véljük, hogy a meghirdetésre került tevékenység fizikai befejezésének határideje nem teljesen biztosított a megvalósítandó nagy mennyiségű feladat tükrében.

A módosítás az Ajánlattételi felhívás alábbi pontját érinti:

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Eredeti:

A teljesítés dátuma: 2021.07.31.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt az ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

Módosított:

A teljesítés dátuma: 2021.08.31.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt az ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

Az ajánlattételi felhívás egyéb részei változatlan tartalommal maradnak érvényben.

Eger, 2021. április 20.
Kapcsolódó