Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítésének és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújításának tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadási feladat ellátására az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laczkó Gabriella, beszerzési referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítésének és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújításának tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadási feladat ellátására az alábbi tartalommal:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található földszintes, acélvázas 2-es számú csarnoképület felújítását, valamint a hozzá vezető geológiai tanösvény felújítását szeretné a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megvalósítani a projekt keretében. A felújítás kivitelezőjének kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 82.000.000 Ft

3. Az ajánlattevő feladata:

„Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítése és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatása az EKR rendszerben a pályázati kiírás elvárásainak figyelembevételével:

- a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával a közbeszerzési szakértelem biztosítása,

- az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint az ajánlat(tétel)i dokumentáció ajánlatkérő igényei szerinti elkészítése

- az ajánlat(tétel)i felhívás EKR-ben való közzététele

- közreműködés az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatásának megfogalmazásában, azok közbeszerzési szempontból történő felülvizsgálata,

- részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási eljárás jegyzőkönyvének elkészítése,

- az ajánlatok áttekintése és értékelése közbeszerzési szempontból, javaslattétel a hiánypótlásra, az esetleges kizárás, érvénytelenség, eredménytelenség megállapítására,

- az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő Közbeszerzési Bírálóbizottság részére benyújtandó értékelési javaslat elkészítése,

- részvétel az esetleges tárgyalásokon és a tárgyalási jegyzőkönyvek elkészítése, megküldése ajánlattevőknek,

- a bizottság szakvéleményének véleményezése, felülvizsgálata,

- a bizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítése, a bírálati lapok elkészítése,

- az eljárást lezáró döntés megszerkesztése,

- a közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntésének/összegezésének elkészítése, közreműködés annak megküldésében,

- közreműködés a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételében,

- a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződéstervezet, illetve esetleges szerződés-módosítás(ok) elkészítése.

- A közbeszerzési eljárás nyomán létrejött szerződés közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett CoRe szerződés-nyilvántartó rendszerben, illetve az EKR-ben

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a hirdetmények, szerződésmódosítások feladásának költségeit és minden egyéb, az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költséget is.

4. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A nyertes ajánlattevőnek a feladatai teljesítését a kiviteli tervek kézhezvételét követően azonnal meg kell kezdenie, és a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés véghatáridejéig rendelkezésre állást kell biztosítania. A projekt várható befejezési ideje: 2022. október 31.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.
Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

8. Ajánlattétel módja: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig postai úton a BNPI címére, vagy e-mailen (titkarsag@bnpi.hu és a projektiroda@bnpi.hu címre) meg kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Kérem, ajánlatában hivatkozzon ügyiratszámunkra és ügyintézőnkre.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy:

o a szerződés teljesítésében részt vevő hivatalos közbeszerzési tanácsadó a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,

o a közbeszerzési tanácsadó feladatai ellátásához rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással.

- Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell mutatnia a szerződés teljesítésében részt vevő hivatalos közbeszerzési tanácsadót

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégától kaphat további tájékoztatást: Laczkó Gabriella: 30/418-5826; laczkog@bnpi.hu

11. Az ajánlattételi határidő: 2021.03. 19.

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/545qgZJyLKCz42h

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban.


www.skhu.eu


Kapcsolódó