Kitüntetett kollégáink 2020.07.14. 13:53

Dr. Nagy István agrárminiszter a Föld Napja alkalmából hat kollégánkat részesítette kitüntetésben.

Pro Natura Emlékplakettet kapott Holló Sándor László Természetmegőrzési Osztályvezető és Ferenczy Gergely Boldizsár barlangtani szakreferens, miniszteri elismerő oklevelet kapott Bartók Helga titkársági csoportvezető, Laczkó Gabriella projekt koordinátor, Lévárdi István gépjármű előadó és Szögedi Zsuzsanna tájvédelmi referens.

Holló Sándor László kimagasló színvonalon, hiánytalanul látja el feladatát, koordinálja a BNPI Földtani és Tájvédelmi Osztályának, majd 2020-től a Természetmegőrzési Osztályának munkáját.

Példaértékűen koordinálja és végzi az igazgatóság természetvédelmi szakvéleményeinek kiadását, a településrendezés tervek véleményezésével kapcsolatos feladatokat, a barlangvédelmi munkákat.

Számos földtani és tájvédelmi témájú pályázat szakmai előkészítője, megírója és koordinátora, tevékenysége eredményeként a földtani értékmegőrzésen és bemutatáson túl több kiemelten fontos barlangi denevér-élőhely megóvása is nevéhez kapcsolható.

A földtani természetvédelmi feladatok irányításán és végzésén túl jórészt szabadideje rovására részt vesz a környezeti nevelési és bemutatási feladatokban, e mellett a földtani bemutatóhelyek kialakításában és megóvásában. Kiemelkedő szerepe volt a védett területeken folyó bányarekultivációs tevékenységek folytatásában.

A bükkábrányi ősfák megóvásában aktív részt vállalt, a bánya területén folyó mentési munkálatok koordinátora volt. Részt vett a Bél-kő védetté nyilvánításának előkészítésében és lebonyolításában, a területen talált veszélyes hulladék eltávolítási munkáit az Igazgatóság részéről irányította.

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a földtani természetvédelem terén tevékenykedő civil szervezetekkel, segíti munkájukat a Nemzeti Park földtani természetvédelmi tevékenységével összehangolni.

Kutatóműhelyekkel, felsőoktatási intézményekkel intenzív szakmai kapcsolatot ápol, előadóként is részt vesz tudományos konferenciákon és továbbképzéseken, biztosítva ezzel az általa felügyelt szakterület naprakész információkkal való ellátását, így hatékony végzését.

Osztályán folyamatosan fogad gyakorlatosokat, diplomadolgozókat, PhD. ösztöndíjasokat, aktív szerepet vállal a közeljövő szakembergárdájának képzésében.

Aktívan részt vesz a térség társadalmi életében, képviseli a természeti értékek megőrzésének fontosságát.

Ferenczy Gergely Boldizsár középiskolai évei alatt ismerkedett meg a barlangok természeti értékeivel, a barlangjárást és a szpeleoalpin ismereteit készségszintre fejlesztette. Az egyetemi évek alatt az elvégzett tanfolyamok és tanulmányai során széleskörű szpeleológiai (barlangtani) ismereteket szerzett.

1993-tól a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozik, 2003-ig természetvédelmi őrként, amely munka mellett az igazgatóság barlangokkal kapcsolatos teljes körű feladatait is ellátta. 2001-től barlangtani és víztani felügyelőként, 2005-től barlangtani szakreferensként dolgozik.

1994-2009. között számos külföldi szakmai tanulmányúton vett részt, melyeken az európai országok barlangvédelmi, barlangok tudományos kutatási, barlangkezelési, idegenforgalmi hasznosítási gyakorlatát tanulmányozta.

1994-95-ben összeállította a bükki barlangok természetvédelmi kezelői, valamit az igazgatóság kezelésében lévő idegenforgalmi barlangok fejlesztési koncepcióját. 1995-től napjainkig 18 barlang lezárását, 16 barlang bejárat biztosítását, 9 barlang természetvédelmi kiépítését végezte el, irányította. A bejárat-biztosításoknál bevezetett új módszerével sikeresen oldotta meg a műszaki létesítmények tájba illesztését. A bükki vagyonkezelői engedéllyel látogatható barlangok kapcsán kialakította az igazgatóság jogszabályoknak megfelelő barlanglátogatási szabályzatait.

Az 1996-ban jogszabály által előírt barlangnyilvántartás létrehozása céljából 1100 barlang kataszterezését, 200 barlang térképezését, kb. 76 barlang alapállapot-felvételét és egyéb alapadat-felvételeknek kutatási munkálatait koordinálta, 9 bükki és egyéb barlang fokozottan védetté nyilvánítását kezdeményezte, és készített a jogi kategória-átsoroláshoz háttéranyagot. Az újonnan megismert barlangok alapdokumentációjának készítésével a közhiteles barlangnyilvántartás aktualizálást folyamatosan végzi.

2000-től kezdve mintegy 65 barlang természetvédelmi kezelési tervét készítette el és szerkesztette egységes szempontok szerint.

Kezdeményezte és irányította az idegenforgalom számára megnyitott Anna-barlang és Szent István-barlang lámpaflóra terjedését megakadályozó világítási rendszerek kiépítését korszerű fényforrás (Líght Emitting. Diole, LED) alkalmazásával, melyet az országban elsőként alkalmaztak. További általa koordinált barlangvédelmi projektek keretén belül több tucat barlang lezárása valósult meg, barlangok védelmét és veszélymentesítését is szolgáló természetvédelmi rehabilitáció készült el, valamint a képződmények védelmét és életvédelmet szolgáló műszaki segédeszközök épültek be. A barlangvédelmi beruházások révén a földtani értékmegőrzésen túl fontos barlangi denevér-élőhelyek megóvása is lehetővé vált.

Bartók Helga 1999 óta dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon. A Jogi és Igazgatási Osztályra beosztott kormánytisztviselőként, titkársági csoportvezető munkakörben felelős az Igazgatóság ügyiratkezelési tevékenységének ellátásáért. Általános igazgatási szakértelmet igénylő ügyekben érdemi ügyintézői feladatokat lát el. Csoportvezetőként irányítja a beosztott titkársági előadók munkáját.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Az új kollégák munkába állását megkönnyítette betanításukkal.

Megbízható, kiegyensúlyozott és precíz munkavégzés jellemzi.

Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Laczkó Gabriella 2008 januárjától dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon, kezdetben vagyonkezelési referensként, majd 2014 februárjától projekt koordinátorként. Főbb feladatai a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogszabályban és egyéb utasításokban előírt dokumentációk előkészítése, elkészítése, benyújtása, végrehajtása, ellenőrzése, nyomon követése, adminisztrációja során az érintett szervezeti egységek (így különösen: természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési), valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása. Kapcsolattartás minden a közbeszerzési eljárásokkal érintett szervezettel, különös tekintettel a közbeszerzést felügyelő, ellenőrző szervezetekkel, valamint az igazgatóság felettes szerveivel.

A pályázatkezelési osztály keretén belül önállóan végzi munkáját az Igazgatóság beszerzéseivel és pályázataival kapcsolatos valamennyi közbeszerzési eljárás lebonyolításában. Közvetlenül látja el a kapcsolattartást a közbeszerzési eljárásokban közreműködő szervezetekkel. Feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a projektek sikeres előrehaladásában, valamint a közbeszerzések eredményes lebonyolításában.

Lévárdi István gépjárműelőadó munkakörben felelős az Igazgatóság teljes gépjárműállományának üzemeltetéséért, a gépjárművek beszerzéséért, üzembiztosságáért, megfelelő műszaki állapotban tartásáért, szervizeltetéséért, a velük kapcsolatos teljes körű adminisztrációs feladatok ellátásáért.

Felkészíti a kollégákat az új gépjárművekkel kapcsolatos tudnivalókra, fontos szerepe van az új kollégák megfelelő vezetéstechnikai ismeretinek bővítésében. A gépjárművek műszaki állapotát, használatát folyamatosan nyomon követi, megfelelő időben elvégezteti a kötelező és a műszakilag szükséges szervizeket. A KRESZ-el kapcsolatos új információkat mindig megosztja kollégáival, rendszeresen tájékoztatókat küld a változó útviszonyokra való felkészülésről, a gépjárművek téli üzemre való átállásáról, a csúszós útviszonyokon mellett történő vezetésről.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Szögedi Zsuzsanna 2005-2006 között már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozott nem állandósított státuszban. Ekkor az ex lege védett források és az egyedi tájértékek kataszterezési adatainak feldolgozását végezte. Már ekkor tanúbizonyságát adta a természet értékei védelme iránti elkötelezettségének. 2007-2012 között az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész hivatalában folytatta munkáját. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz 2012 elején tért vissza ahol tájvédelmi referensként nagy aktivitással kapcsolódott be az igazgatóság munkájába. Feladata a regionális, megyei területrendezési, településrendezési tervek, környezetvédelmi programok, területfejlesztési koncepciók tervezési feladataihoz adatszolgáltatások elkészítése és az elkészült tervek természetvédelmi és tájvédelmi szempontú véleményezése. Magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen és pontos végzett munkájával kivívta kollégái és a tervezők elismerését is.

2017-ben nagy részt vállalt a tájképi arculati kézikönyvekhez és településképi rendeletekhez kapcsolódó adatszolgáltatási és véleményezési feladatokban, azokat magas színvonalon koordinálta és áldozatosan végezte.

Tájvédelemi szakreferensi feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a településrendezési tervekben, tájképi arculati kézikönyvekben, településképi rendeletekben a táj- és természetvédelmi érdekek erősítése terén.

Munkájukat mindvégig példamutató szorgalommal, szakmai elhivatottsággal végzik, tevékenységükkel magas szinten szolgálják a hazai természetvédelem ügyét.

Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk.

Kapcsolódó

2023/1 6. Eagle’s eggs inventory

2023/1 6. Eagle’s eggs inventory

2023.07.10. 16:00
Um ehrlich zu sein, haben mich Vögel im Allgemeinen noch nie so wirklich interessiert. Aber ich glaube, das liegt daran, da man sie sehr selten aus nächster Nähe zu Gesicht bekommt. Als ich mir die Vogelrettungsstation auf dem Gelände des Direktorats ansehen durfte, wurde mir klar, dass Vögel doch ganz interessant sind, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt!Als ich dann die Gelegenheit bekam, eine Gruppe von Rangern zu begleiten, welche die Adlernester und deren Eierbestand überprüfte, war ich natürlich sofort dabei. Wer möchte es sich schon entgehen lassen einen in freier Wildbahn lebenden Adler aus nächster Nähe zu sehen? Ich jedenfalls nicht.Genauer gesagt handelt es sich bei dieser Art um den Östlichen Kaiseradler (Aquila heliaca) (Für die Interessierten unter euch: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96stlicher_Kaiseradler). Außerdem gibt es noch eine kleine Population an Seeadlern (Haliaeetus albicilla) in diesem Gebiet.An diesem Tag lag unser Fokus allerdings nur auf den Nestern des Kaiseradlers. Die Aufgabe bestand darin, den Bestand an Eiern in allen Nestern zu überprüfen, zu dokumentieren und anschließend abzuwarten, dass das Weibchen wieder zu ihrem Nest zurückkehrt. Es wurden zwei Gruppen gebildet. Gruppe Nr. 1 hatte die Aufgabe die Eier im Nest zu zählen. Dafür mussten wir (zum Glück) nicht etwa auf den Baum klettern, sondern bedienten uns modernster Technik in Form einer Drohne. Die zweite Gruppe beobachtete aus einer Entfernung von ca. 800 m das Nest per Fernglas und dokumentierte minutengenau, wann das Weibchen das Nest verließ und wann es, nachdem die Drohne wieder weg war, zu ihren Eiern zurückgekehrt war. Das konnte mal nur 15 Minuten dauern, mal mehrere Stunden. Zum Glück war ich in der ersten Gruppe. ;)Im Durchschnitt legen Kaiseradler 1-3 Eier. Bei unseren Nestern waren es meistens drei, also ein ziemlich guter Durchschnitt. Die kommende Kaiseradlergeneration ist somit gesichert. Bis wir die zehn Nester alle abgeklappert hatten, dauerte es eine Weile. Wir fuhren über endlose Felder und durch Niemandsland, wo sich unsere Wege immer wieder mit denen von Fasanen, Feldhasen und Rehen (ich habe noch nie an einem Tag so viele Rehe gesehen) kreuzten. Alles in allem ein sehr interessanter, tierreicher Tag, beendet natürlich mit einem obligatorischem Kaffee.
Tovább olvasom
8 Unsere Erfahrungen als Freiwillige in Ungarn

8 Unsere Erfahrungen als Freiwillige in Ungarn

2023.04.19. 14:31
Seit fast fünf Monaten sind wir nun schon hier in Ungarn und arbeiten im Direktorat des Bükk-Nationalparks. Schon etwas emotional schauen wir auf den letzten Monat und die Zeit, die uns noch in unserem Freiwilligendienst bleibt. Aber vor allem schauen wir voller Dankbarkeit auf die Zeit, die wir hier schon verbracht haben. Der sechsmonatige Freiwilligendienst hier in Ungarn war für uns beide die erste lange und vor allem alleinige Reise ins Ausland und am Anfang haben wir uns natürlich unsere Gedanken gemacht, ob alles so verlaufen würde, wie wir es uns erhofften. Wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, dass man aus schwierigen Situation am besten lernen kann und dass Erfahrungen – egal ob gute oder schlechte – uns als Menschen wachsen lassen. In unserer Zeit hier hatten wir das Glück, vor allem gute Erfahrungen machen zu dürfen: Wir haben die Gastfreundschaft vieler Ungar:innen kennengelernt, Freundschaften fürs Leben geknüpft und sind ein ganzes Stück eigenständiger geworden. In den letzten fünf Monaten sind wir viel gereist, haben unser Bestes im Ungarisch lernen gegeben und viele neue Menschen kennengelernt. Des Weiteren haben wir einen Einblick in die Natur des Bükk-Gebirges und die vielfältigen Aufgaben des National- und Geoparks gewinnen können. Besonders bei der Arbeit mit den Ranger:innen war es spannend, ihren Blick auf Bio- und Geodiversität vermittelt zu bekommen. Aber nicht nur die Vielfalt der Natur haben wir ganz neu betrachten und verstehen gelernt, wir haben auch gelernt zuzuhören. Wenn wir mit Freund:innen und Verwandten von Zuhause telefoniert haben, wurden wir oft gefragt, wie Ungarn und seine Menschen denn so seien. Während der Zeit hier haben wir gelernt, dass es keine einfache Antwort auf diese Fragen gibt; es ist nicht leicht zu sagen, wie ein ganzes Land ist oder alle Menschen in diesem Land sind. Denn jeder Mensch ist ein Individuum mit eigener Geschichte und eigenem Blick auf die Welt. Wir können bloß zuhören und versuchen, zu verstehen, wie die einzelnen Menschen denken, ohne etwas verallgemeinern zu wollen. Und mit je mehr Menschen wir uns unterhalten haben, desto vielschichtiger wurde unsere Sichtweise. Denn wie in jedem Land haben die Menschen auch hier ganz unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven auf unterschiedliche Themen – egal ob im Alltag, bei Persönlichem, der Lebensweise oder Politik. Der Freiwilligendienst hat uns gelehrt, dass ganz viel Schönes geschehen kann, wenn man etwas Neues ausprobiert, offen an Herausforderungen herangeht und einfach mal „ja“ sagt. Beim Einleben hat es sehr geholfen, uns unser Zuhause gemütlich einzurichten und mit Fotos, Pflanzen und Kerzen zu personalisieren sowie die Stadt Eger und ihre Menschen möglichst gut kennenzulernen. Momentan nehmen wir zum Beispiel an einem Jumping-Kurs teil; mit vielen Einheimischen Sport zu machen, ist jedes Mal ein Highlight unserer Woche. Uns hat dieser Auslandsaufenthalt im Rahmen eines Freiwilligendienstes unglaublich stark bereichert und können ihn aus vollem Herzen weiterempfehlen. Wir wünschen dir alles Gute für die nächste Reise! Marei und Ronja
Tovább olvasom