Kitüntetett kollégáink 2020.07.14. 13:53

Dr. Nagy István agrárminiszter a Föld Napja alkalmából hat kollégánkat részesítette kitüntetésben.

Pro Natura Emlékplakettet kapott Holló Sándor László Természetmegőrzési Osztályvezető és Ferenczy Gergely Boldizsár barlangtani szakreferens, miniszteri elismerő oklevelet kapott Bartók Helga titkársági csoportvezető, Laczkó Gabriella projekt koordinátor, Lévárdi István gépjármű előadó és Szögedi Zsuzsanna tájvédelmi referens.

Holló Sándor László kimagasló színvonalon, hiánytalanul látja el feladatát, koordinálja a BNPI Földtani és Tájvédelmi Osztályának, majd 2020-től a Természetmegőrzési Osztályának munkáját.

Példaértékűen koordinálja és végzi az igazgatóság természetvédelmi szakvéleményeinek kiadását, a településrendezés tervek véleményezésével kapcsolatos feladatokat, a barlangvédelmi munkákat.

Számos földtani és tájvédelmi témájú pályázat szakmai előkészítője, megírója és koordinátora, tevékenysége eredményeként a földtani értékmegőrzésen és bemutatáson túl több kiemelten fontos barlangi denevér-élőhely megóvása is nevéhez kapcsolható.

A földtani természetvédelmi feladatok irányításán és végzésén túl jórészt szabadideje rovására részt vesz a környezeti nevelési és bemutatási feladatokban, e mellett a földtani bemutatóhelyek kialakításában és megóvásában. Kiemelkedő szerepe volt a védett területeken folyó bányarekultivációs tevékenységek folytatásában.

A bükkábrányi ősfák megóvásában aktív részt vállalt, a bánya területén folyó mentési munkálatok koordinátora volt. Részt vett a Bél-kő védetté nyilvánításának előkészítésében és lebonyolításában, a területen talált veszélyes hulladék eltávolítási munkáit az Igazgatóság részéről irányította.

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a földtani természetvédelem terén tevékenykedő civil szervezetekkel, segíti munkájukat a Nemzeti Park földtani természetvédelmi tevékenységével összehangolni.

Kutatóműhelyekkel, felsőoktatási intézményekkel intenzív szakmai kapcsolatot ápol, előadóként is részt vesz tudományos konferenciákon és továbbképzéseken, biztosítva ezzel az általa felügyelt szakterület naprakész információkkal való ellátását, így hatékony végzését.

Osztályán folyamatosan fogad gyakorlatosokat, diplomadolgozókat, PhD. ösztöndíjasokat, aktív szerepet vállal a közeljövő szakembergárdájának képzésében.

Aktívan részt vesz a térség társadalmi életében, képviseli a természeti értékek megőrzésének fontosságát.

Ferenczy Gergely Boldizsár középiskolai évei alatt ismerkedett meg a barlangok természeti értékeivel, a barlangjárást és a szpeleoalpin ismereteit készségszintre fejlesztette. Az egyetemi évek alatt az elvégzett tanfolyamok és tanulmányai során széleskörű szpeleológiai (barlangtani) ismereteket szerzett.

1993-tól a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozik, 2003-ig természetvédelmi őrként, amely munka mellett az igazgatóság barlangokkal kapcsolatos teljes körű feladatait is ellátta. 2001-től barlangtani és víztani felügyelőként, 2005-től barlangtani szakreferensként dolgozik.

1994-2009. között számos külföldi szakmai tanulmányúton vett részt, melyeken az európai országok barlangvédelmi, barlangok tudományos kutatási, barlangkezelési, idegenforgalmi hasznosítási gyakorlatát tanulmányozta.

1994-95-ben összeállította a bükki barlangok természetvédelmi kezelői, valamit az igazgatóság kezelésében lévő idegenforgalmi barlangok fejlesztési koncepcióját. 1995-től napjainkig 18 barlang lezárását, 16 barlang bejárat biztosítását, 9 barlang természetvédelmi kiépítését végezte el, irányította. A bejárat-biztosításoknál bevezetett új módszerével sikeresen oldotta meg a műszaki létesítmények tájba illesztését. A bükki vagyonkezelői engedéllyel látogatható barlangok kapcsán kialakította az igazgatóság jogszabályoknak megfelelő barlanglátogatási szabályzatait.

Az 1996-ban jogszabály által előírt barlangnyilvántartás létrehozása céljából 1100 barlang kataszterezését, 200 barlang térképezését, kb. 76 barlang alapállapot-felvételét és egyéb alapadat-felvételeknek kutatási munkálatait koordinálta, 9 bükki és egyéb barlang fokozottan védetté nyilvánítását kezdeményezte, és készített a jogi kategória-átsoroláshoz háttéranyagot. Az újonnan megismert barlangok alapdokumentációjának készítésével a közhiteles barlangnyilvántartás aktualizálást folyamatosan végzi.

2000-től kezdve mintegy 65 barlang természetvédelmi kezelési tervét készítette el és szerkesztette egységes szempontok szerint.

Kezdeményezte és irányította az idegenforgalom számára megnyitott Anna-barlang és Szent István-barlang lámpaflóra terjedését megakadályozó világítási rendszerek kiépítését korszerű fényforrás (Líght Emitting. Diole, LED) alkalmazásával, melyet az országban elsőként alkalmaztak. További általa koordinált barlangvédelmi projektek keretén belül több tucat barlang lezárása valósult meg, barlangok védelmét és veszélymentesítését is szolgáló természetvédelmi rehabilitáció készült el, valamint a képződmények védelmét és életvédelmet szolgáló műszaki segédeszközök épültek be. A barlangvédelmi beruházások révén a földtani értékmegőrzésen túl fontos barlangi denevér-élőhelyek megóvása is lehetővé vált.

Bartók Helga 1999 óta dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon. A Jogi és Igazgatási Osztályra beosztott kormánytisztviselőként, titkársági csoportvezető munkakörben felelős az Igazgatóság ügyiratkezelési tevékenységének ellátásáért. Általános igazgatási szakértelmet igénylő ügyekben érdemi ügyintézői feladatokat lát el. Csoportvezetőként irányítja a beosztott titkársági előadók munkáját.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Az új kollégák munkába állását megkönnyítette betanításukkal.

Megbízható, kiegyensúlyozott és precíz munkavégzés jellemzi.

Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Laczkó Gabriella 2008 januárjától dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon, kezdetben vagyonkezelési referensként, majd 2014 februárjától projekt koordinátorként. Főbb feladatai a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogszabályban és egyéb utasításokban előírt dokumentációk előkészítése, elkészítése, benyújtása, végrehajtása, ellenőrzése, nyomon követése, adminisztrációja során az érintett szervezeti egységek (így különösen: természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési), valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása. Kapcsolattartás minden a közbeszerzési eljárásokkal érintett szervezettel, különös tekintettel a közbeszerzést felügyelő, ellenőrző szervezetekkel, valamint az igazgatóság felettes szerveivel.

A pályázatkezelési osztály keretén belül önállóan végzi munkáját az Igazgatóság beszerzéseivel és pályázataival kapcsolatos valamennyi közbeszerzési eljárás lebonyolításában. Közvetlenül látja el a kapcsolattartást a közbeszerzési eljárásokban közreműködő szervezetekkel. Feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a projektek sikeres előrehaladásában, valamint a közbeszerzések eredményes lebonyolításában.

Lévárdi István gépjárműelőadó munkakörben felelős az Igazgatóság teljes gépjárműállományának üzemeltetéséért, a gépjárművek beszerzéséért, üzembiztosságáért, megfelelő műszaki állapotban tartásáért, szervizeltetéséért, a velük kapcsolatos teljes körű adminisztrációs feladatok ellátásáért.

Felkészíti a kollégákat az új gépjárművekkel kapcsolatos tudnivalókra, fontos szerepe van az új kollégák megfelelő vezetéstechnikai ismeretinek bővítésében. A gépjárművek műszaki állapotát, használatát folyamatosan nyomon követi, megfelelő időben elvégezteti a kötelező és a műszakilag szükséges szervizeket. A KRESZ-el kapcsolatos új információkat mindig megosztja kollégáival, rendszeresen tájékoztatókat küld a változó útviszonyokra való felkészülésről, a gépjárművek téli üzemre való átállásáról, a csúszós útviszonyokon mellett történő vezetésről.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Szögedi Zsuzsanna 2005-2006 között már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozott nem állandósított státuszban. Ekkor az ex lege védett források és az egyedi tájértékek kataszterezési adatainak feldolgozását végezte. Már ekkor tanúbizonyságát adta a természet értékei védelme iránti elkötelezettségének. 2007-2012 között az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész hivatalában folytatta munkáját. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz 2012 elején tért vissza ahol tájvédelmi referensként nagy aktivitással kapcsolódott be az igazgatóság munkájába. Feladata a regionális, megyei területrendezési, településrendezési tervek, környezetvédelmi programok, területfejlesztési koncepciók tervezési feladataihoz adatszolgáltatások elkészítése és az elkészült tervek természetvédelmi és tájvédelmi szempontú véleményezése. Magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen és pontos végzett munkájával kivívta kollégái és a tervezők elismerését is.

2017-ben nagy részt vállalt a tájképi arculati kézikönyvekhez és településképi rendeletekhez kapcsolódó adatszolgáltatási és véleményezési feladatokban, azokat magas színvonalon koordinálta és áldozatosan végezte.

Tájvédelemi szakreferensi feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a településrendezési tervekben, tájképi arculati kézikönyvekben, településképi rendeletekben a táj- és természetvédelmi érdekek erősítése terén.

Munkájukat mindvégig példamutató szorgalommal, szakmai elhivatottsággal végzik, tevékenységükkel magas szinten szolgálják a hazai természetvédelem ügyét.

Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk.

Kapcsolódó

5 Ipolytarnóc

5 Ipolytarnóc

2023.04.19. 14:21
Ronja:Das Naturschutz Gebiet Ipolytarnóc wird vom Bükk Nationalpark Direktorat verwaltet, hier durften wir vom 21. bis zum 27. November helfen und lernen. Das Naturschutzgebiet ist eine Fundstätte für eine Vielzahl von Fossilien, wie Haifischzähne, Blattabdrücke, versteinerte Bäume und Tier-Fußabdrücke. In unserer Zeit in Ipolytarnóc durften wir viel über die Geschichte des Naturschutzgebietes erfahren, eine Vulkankatersstrophe vor etwa 20 Millionen Jahren bewahrte die Fauna und Flora im Gebiet. Auf verschiedenen Naturlehrpfaden ist es möglich viel über die Relikte der geologischen Vergangenheit des Naturschutzgebietes zu lernen.Die Zeit in welcher wir in Ipolytarnóc waren liegt in der Nebensaison, weshalb weniger Ökotourismus stattfindet, trotzdem konnten wir bei verschieden Aufgaben helfen. So haben wir nicht nur viel gelernt, sondern beim Laub fegen, Zaun reparieren und Häcke schneiden geholfen. Beim Laubfegen in Ipolytarnóc haben wir einige der Arbeiter:Innen kennen lernen dürfen, von welchen wir etwas über die Pflanzen und die Vergangenheit des Naturschutzgebietes lernen konnten. Aber auch das Häcke schneiden und Zaun reparieren war eine spannende Erfahrung, bei der wir einiges lernen konnten. Weiterhin haben wir viele Lehrpfade besichtigt und viele Fossilien anschauen dürfen, Imre welcher in Ipolytarnóc arbeitet hat uns die verschiedenen Teile des Besucherzentrums gezeigt und so konnten wir beispielsweise den versteinerten Baum betrachten, welcher auf dem Foto zu sehen ist. Durch die Kiefer mit einem Durchmesser von acht Metern und einer Länge von fast hundert Metern, wurde das Naturschutz gebiet bekannt. In dem Besucherzentrum gibt es viele interaktive Möglichkeiten für die großen und kleinen Besucher die Geschichte des Naturschutzgebietes kennenzulernen. Es gibt beispielsweise ein 4D Kino über die Tiere, welche früher in der Region gelebt haben und eine spannende Ausstellung mit verschiedenen Fossilien.
Tovább olvasom