Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Külső szakértői feladatok elvégzésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laufer Zsanett, pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Külső szakértői feladatok elvégzésére az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen 1900-ban kezdődött el a lábnyomos homokkőfelszín nyomfosszíliáinak tudományos kutatása. A külső szakértő feladata a lábnyomos homokkő felszín nyomfosszíliáinak tudományos kutatása és rendszerezéses felmérése valamint az ősélettér állatvilágának rekonstrukciója.

A nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak:

· Az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület geológiai tanösvényén 1900-ban elkezdődött lábnyomos homokkő feltárások nyomfosszíliának 3D szkenneléses felméréséhez a helyszíni paleontológiai, szakmai feltételek biztosítása.

· A szakmai és hasznosítási kívánalmaknak megfelelő őslénytani, alkotói részvétel a 3D felvételek, szkennelések interpretációs feldolgozásában és kiértékelésében, az új tárlatot előkészítő műhelymunkában. Szükséges a nyomfosszíliák katalogizálása

· A 3D szkenneléses felmérés tudományos eredményeinek hasznosíthatósága érdekében szakmai szolgáltatás nyújtása és összegző jelentés készítése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak.

· Az elért tudományos eredmények népszerűsítése a médiában, szakmai cikkek írása a nyomtatott és online sajtó számára. Ez utóbbi feladat minimálisan 4 db, egyenként legalább 12.000 karakter terjedelmű, különböző folyóiratokban megjelenő, 3 db magyar illetve 1 db angol nyelvű, ismeretterjesztő illetve szakmai publikációt jelent.

· Az eredmények birtokában szakmai továbbképzés a terület interpretációjában dolgozóknak.

3. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A vállalkozónak a szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését követően azonnal meg kell kezdenie, melyet 2022. október 31-ig kell ellátnia.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

5. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): A megrendelő és a vállalkozó székhelye, továbbá a projekt helyszíne az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhely, 3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő 6. részszámlát és 1. végszámlát nyújthat be.

- A munka elszámolása három havonta átalány alapján történik, három havi számla benyújtásával, a számla teljesítési határideje a tárgyhó utolsó munkanapja. Kivéve az első számla, mely 2021. április utolsó munkanapja.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így a jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának módja, címe: postai úton az ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021.03.25.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány, múzeum, társulat esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

11. Egyéb információk:

- Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Szarvas Imre: 30/349-5711; szarvasi@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/545qgZJyLKCz42h

Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban.


Kapcsolódó