Kitüntették kollégáinkat a Magyar Nemzeti Parkok Hetén 2019.05.28. 11:34

Ezúton is gratulálunk kollégáinknak, akiket május 24-én Nagy István agrárminiszter és Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára kitüntetésben részesített sokéves áldozatos munkájukért és a környezetvédelemben nyújtott kiemelkedő teljesítményükért.

Pro Natura Díj

Schmotzer András

A védett és Natura 2000 területek természeti értékeinek megőrzésében, a Natura 2000 fenntartási tervek elkészítésében és minőségellenőrzésében, a nemzetközi pályázatok tervezésében, elkészítésében és végrehajtásában, botanikai értékeink felmérésében valamint a tudományos ismeretterjesztés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Schmotzer András, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási szakreferense színvonalas munkájával segíti elő a természeti értékek megóvását. Hatékonyan részt vesz a Natura 2000 területek természeti értékeinek megőrzésében. Részt vesz területeink botanikai értékeinek feltárásában, florisztikai térképezésekben, védetté nyilvánítások előkészítésében és lebonyolításában. Több országos kutatási programban koordinátorként is részt vesz, koordinálja az Igazgatóság működési területén futó felmérési programok egy részét. A működési területen lévő özönnövény-felmérésekben és az ellenük való védekezés megtervezésében kiemelkedő munkát végzett.

A BNPI működlési területére eső Natura 2000 fenntartási tervek elkészítésének és elfogadtatásának koordinátora és szakmai ellenőre. Munkájához tartozik az általános ügyintézés, kapcsolattartás a partnerekkel, felmérési és kommunikációs metodika kidolgozása, lakossági/gazdálkodói kommunikáció, fórumok megtartása. E mellett tagja az Agrárminisztérium által létrehozott Natura 2000 fenntartási terv „Szakmai Bizottság”-nak, így feladata a más igazgatóságok által készített fenntartáséi tervek szakmai felülvizsgálata, véleményezése is.

Aktívan részt vesz az Igazgatóság külföldi szakmai kapcsolatainak kialakításában és fenntartásában, a határon átnyúló természetvédelmi tevékenységekben. (Europarc CEE, külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel való kpacvsolattartás)

Példamutatóan végzi az „ECO KARST - Karszt területek ökoszisztéma szolgáltatása – a helyi fenntartható fejlődés támogatása” témacímű Interreg projekt menedzsmentjét, melynek keretében stratégiai tervezési feladatokat koordinál a Bükki Nemzeti Park területére. A pályázatban végzett menedzsment, szakmai és szervező tevékenysége révén számos értékes külföldi kapcsolat alakult ki, a régióban érintettek megszólításával pedig a Bükki Nemzeti Park helyi megítélése változott pozitív irányban.

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 projekt keretében „a nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése” projektelem (NÖSZTÉP) esetében nemzeti parki koordinátori, míg „a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis” projektelemben (NATURA) kijelölt élőhelyes koordinátori feladatokat lát el. A NÖSZTÉP projekt keretében végzi az ökoszisztéma térkép minőségellenőrzését.

Feladata BNPI kutatások általános koordinációja (kutatási szerződések, archív kutatási jelentések digitalizálása, általános kapcsolattartás). Munkájának eredményeként a BNPI 40 éves történetének kutatási jelentései digitális formában is elérhetővé váltak.

Részt vállal a környezeti nevelési és ismeretterjesztési feladatokban is, szervezi az éves Natura 2000 túrákat, hazai és külföldi csoportok túravezetését is színvonalasan látja el.

Tudományos tevékenysége is példamutató, számos hazai és külföldi konferencián, szakmai tanácskozáson mutatta be eddig elért tudományos eredményit, publikációs tevékenysége is kiemelkedő. Munkatársait szívesen segíti, képzi, számukra segédanyagokat állít elő, továbbképzéseket tart.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.Pro Natura Emlékplakett:

Harmos Krisztián

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Harmos Krisztián Pásztón született, édesapja bányászként dolgozott. Innen egészen más közeg felé indult.

Természetszeretete középiskolai tanulmányait is meghatározta, a mátrafüredi Vadas Jenő erdészeti szakközépiskolában érettségizett. Már itt kitűnt társai közül, hiszen a vadászfegyver helyett inkább a határozókönyveket forgatta miközben a Mátra erdeit járta. A Szarvasi Főiskolán szerzett diplomát.

Középiskolásan tagja lett a Vásárhelyi István Természetvédelmi Körnek, ahol Czájlik Péter vezetésével a magyarországi erdőrezervátum kutatásba kapcsolódott be a Mátrában a Kékes-Észak Erdőrezervátumban. Madártani (pl. császármadár és fehérhátú fakopáncs) és a denevérekkel kapcsolatos tapasztalataik meghatározóak voltak és máig azok. Évekig működtette a Macskahere Természetvédelmi Kört a Keleti-Cserhát területén, hosszú évek óta tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. Érdeklődése először – mint sokannyi embernek – a madárvilág felé fordult, számos madarász szakmai tanulmányút részese volt Ukrajnától Grúziáig, Törökországtól egészen Iránig. Később a növényvilág alapos ismerete mellett a rovarvilág, azon belül is a poloskák felé húzta a szíve, munkássága nem volt eredmények nélküli. Később a napjainkban talán legveszélyeztetettebb gerinces élőlénycsoport, a kétéltűek keltették fel figyelmét, melyben elmélyülve egy évtized alatt mára a legnagyobb hazai terepi tapasztalattal bíró herpetológiai szakemberek között tudhatjuk.

1998-ban lett a BNPI munkatársa természetvédelmi őrként. A „mátrai tervek” helyett – ugyanis először a Mátra területére jelentkezett őrként – a Kelet-Cserhát TK területére került, melyet nagy energiával kezdett feltárni. 2016-óta a Nógrád-Ipoly Természetvédelmi Tájegység vezetője. Jelentős részt az Ő munkája eredményeként jött létre számos új természetvédelmi terület. Ezek a Sóshartyáni Hencse-hegy TT, a Márházapusztai fás legelő TT, a Maconkai-rét TT.

A tájegység munkáját példamutatóan szervezte és szervezi, különös figyelmet fordítva a természetvédelmi kezelésekre. Szorosan együttműködik a BNPI központi állományával és más tájegységeivel, beérkező szakvéleményei, szakanyagai mintaértékűek. Természetvédelmi szemléletformáló munkássága szintén elismerésre méltó. A környékbeli óvodákban és általános iskolákban rendszeresen tart előadásokat, egyetemi terepgyakorlatosoknak szakvezetést tart, és egyéb közönségszolgálati-ismeretterjesztő tevékenysége is jelentős. Részt vesz a természetvédelmi pályázatok tervezésében, lebonyolításában, a természetvédelmi őr kollégák szakmai továbbképzésében, így bátran tekinthetünk rá Nógrád-megye természetvédelmi arcaként.

Mára 2 gyermek édesapja. Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Miniszteri Elismerő Oklevelek

Káli-Barta Orsolya

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyiratkezelésében, a titkársági feladatok példamutató ellátásában való kimagasló munkájáért.

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Káli-Barta Orsolya 1997. óta dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon. A Jogi és Igazgatási Osztályra beosztott kormánytisztviselőként, titkársági előadó munkakörben felelős az Igazgatóság ügyiratkezelési tevékenységének ellátásáért. Általános igazgatási szakértelmet igénylő ügyekben érdemi ügyintézői feladatokat lát el.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Az új kollégák munkába állását megkönnyítette betanításukkal.

A társosztályok dolgozóival kiemelkedően jó munkakapcsolatot alakított ki.

Megbízható, kiegyensúlyozott munkavégzés jellemzi.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Császár Zsuzsanna Mónika

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Környezeti Energiahatékonysági Operatív Program, Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati konstrukcióban benyújtott projektek pályázatkezelési feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájáért.

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Császár Zsuzsanna Mónika főiskolai tanulmányait az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán (Eger) végezte biológia-környezetvédelem szakon, majd a Szent István Egyetemen (Gödöllő) szerzett környezetgazdálkodási agrármérnök végzettséget.

2003 óta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa. Először hatósági felügyelőként a CITES hatálya alá tartozó fajokkal kapcsolatos ügyeket intézte nagy lelkesedéssel, majd közönségszolgálati referensként kiemelkedő környezeti nevelési, ismeretterjesztési tevékenységet folytatott. A kétéltű-mentési (békamentés) akciók iskolás csoportok bevonásával történő megszervezésében vezető szerepet vállalt.

2012-től pályázati referensként vett részt az Igazgatóság KEOP természetvédelmi pályázataiban, az adminisztrációs feladatok ellátásában, beszámolók, jelentések, pénzügyi elszámolások készítésében, vállalkozói szerződések megkötésében, rendezvények szervezésében, helyszíni ellenőrzéseken. Aktívan közreműködött a közbeszerzési eljárások lefolytatásában. A közreműködő szervezettel és a szakmai kollégákkal történő folyamatos kapcsolattartással hozzájárult a projektek sikeres megvalósításához.

2016-tól aktívan részt vesz a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Környezeti Energiahatékonysági Operatív Program, Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati konstrukcióban benyújtott pályázatokban, a pályázatok előkészítésében, benyújtásában, a projektek megvalósításában.

Teljes körűen ellátja a „Földvárak, tájképi és kulturális értékeink – Földvárak természet- és tájvédelmi rehabilitációja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00030 azonosítószámú és az „Évmilliók dokumentumai – Földtani alapszelvények és feltárások rehabilitációja a Bükk-hegységben” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00022 azonosítószámú pályázatok ügyintézésével kapcsolatos feladatokat. Pályázatkezelési feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a projektek sikeres előrehaladásában.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, a természet védelme iránti nagy elkötelezettséggel végzi. Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Gombkötő Péter

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén feltűnt nagyragadozók védelmében, megfigyelésében, a lakosság tájékoztatásában, valamint a Sándorfalván befogott medve megfelelő élőhelyre telepítésében végzett munkájáért.

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Gombkötő Péter főiskolai tanulmányait a Ho-Si-Minh tanárképző főiskolán végezte. Ekkor kezdett denevérek kutatásával és védelmével foglalkozni, ismereteit a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológus szakán terjesztette ki. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őreként, majd természetvédelmi szakreferenseként elsősorban az emlős fajok védelmével és kutatásával foglalkozik már több évtizede. Feladata részeként az épületlakó denevérek védelme terén jelentős részt vállal az épületlakó denevérkolóniák megőrzésében, a panelszigetelésekben előforduló populációk megóvásában, középületek padlásterében denevérbarát átalakítások kialakításában. Felmérési adatai az erdőtervezések során fontos alapadatokat szolgáltatnak a természetvédelmi előírások kialakítása és indoklása során.

Aktív részt vállal a denevérek népszerűsítése terén, az Európai Denevér-Éjhez kapcsolódó bemutatói és előadásai nagy sikert aratnak a nagyközönség, kiemelten az iskolás korosztályok körében.

Az Északi-középhegységben előforduló nagyragadozó-fajok kameracsapdás megfigyelésében jelentős szerepet vállalt, nagyszámú kameracsapda üzemeltetését indította el. Mivel a lakossági észlelések is megszaporodtak, a helyzet kezelése érdekében tájékoztató anyagok elkészítése is szükségessé vált, mely tevékenységet Gombkötő Péter koordinálta.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén az utóbbi években megszaporodtak a medve-észlelések, ezen helyzetek kezelése jelentős feladatot keletkeztetett a természetvédelmi őrszolgálat számára is (illegális kilövés utáni felderítésben való részvétel, lakott területen történt előfordulások helyszínének biztosítása, lakosság tájékoztatása, az állatok mozgásának nyomon követése, helyszínek biztosítása). A Füzesabonytól Szegedig eljutott egyed esetében is folyamatos volt az állat megfigyelése, esetenként éjszakázó-helyének biztosítása.

Az állat sándorfalvai befogásig történő mozgása során a mozgást figyelő, érintett nemzeti parkok munkatársaival folyamatosan tartotta a kapcsolatot, részt vett a terepi követésben. Az állat nyomkövető nyakörvvel való ellátására valamint szabadon engedésére hatósági engedéllyel rendelkezett. A szabadon engedés helyszínének kiválasztását Szabó Ádám ANPI-s kollégájával közösen határozta meg, az állatot Szegedről az elengedés helyszínére ketten szállították el, majd a helyszínen - az Aggteleki és Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának és szakszemélyzetének segítségével – elengedték.

A medvékről és más nagyragadozókról szóló lakossági tájékoztató fórumok szervezésével és azokon előadóként való részvételével is sokat tesz a nagyragadozókkal kapcsolatos tévhitek és megalapozatlan félelmek eloszlatásában.

A működési területen élő farkasok védelme, vizsgálata és népszerűsítése érdekében sokrétű tevékenységet végez a megfigyeléstől az illegális elejtések felderítésén keresztül a lakossági tájékoztatásig. Kiemelt kármegelőzési tevékenységet folytat az állattartók körében (megelőző intézkedések ismertetése, ezekhez műszaki segédeszközök – villanypásztor, rémzsinór biztosításának intézése, Kuvaszőr Program felé történő kapcsolattartás), javaslatokat nyújt kármegelőzési/kompenzációs állami támogatási rendszer kidolgozásához.

Munkáját nagy elhivatottsággal végzi. Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.