Üzemeltetés pályázati hirdetmény-szálláshelyek

Üzemeltetés pályázati hirdetmény.


A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szálláshelyeinek üzemeltetésére.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő bükki szálláshelyeinek (Bükkszentkereszt: Rejteki Kutatóház és Geopark Panzió, Répáshuta: Répáshutai Vendégház és Borostyán Panzió) üzemeltetésére 2020. augusztus 01-től 2021. december 31-ig tartó határozott időtartamra.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.

A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ISMERTETŐ

A BNPI BÜKKI SZÁLLÁSAINAK ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

1./ Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc utca 6.

A kiíró elérhetőségei:

Telefon: 36/411-581 Fax: 36/412-791

E-mail: titkarsag@bnpi.hu

2./ A pályázat tárgya az alábbi szálláshelyek üzemeltetése a hozzájuk tartozó bel- és kültéri terek, udvarok karbantartása minden természetes és törvényes tartozékával együtt

- Geopark Panzió – Bükkszentkereszt, Őz u. 9.

- Borostyán Panzió – Répáshuta, Bányahegy 1. sz., 0107 hrsz.

- Répáshutai vendégház – Répáshuta, Herman Ottó u. 66.

- Rejteki Kutatóház – Bükkszentkereszt 0102. hrsz

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bükki szálláshelyei üzemeltetési célja a Bükki Nemzeti Park, a Bükk-vidék Geopark, a Csillagos Égbolt Park csodálatos természeti környezetének, élő és élettelen természetvédelmi értékeinek megismertetése a turistákkal, a szabadidő tartalmas és fenntartható módon történő eltöltésének biztosítása.

A Bükk-vidék Geopark geológiai értékeken alapuló térségfejlesztési elképzeléshez kapcsolódóan 2019-ben kialakítottuk azon szállásadási mintaprogramot, amely a természeti értékek megőrzése és bemutatása mellett a helyi vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokat helyezi előtérbe és a helyi értékteremtést ösztönzi. Ennek szellemében hirdetjük meg a Bükk területén található 4 szálláshelyünk üzemeltetését.

3./ A szerződés meghatározása és időtartama

Az üzemeltetési szerződés időtartama határozott, 2020. augusztus 01-től 2021. december 31-ig szól. A szerződés meghosszabbítása a hatályos jogszabályok szerint csak ismételt pályázattal lehetséges.

4./ A meghirdetett szálláshelyek előzetesen megtekintése

Időpontja: 2020. július 15-én 10:00 – 14:00 óra között

A helyszíni bejárásra vonatkozó igényt kérjük jelezni a 30/349-5691, 30/2394528 telefonszámon vagy a kapcsolat@bnpi.hu email címen.

5./ A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye, módja

Határideje: 2020. július 27. 12.00 óra

Helye: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság)

Módja: Személyesen vagy kézbesítő útján zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban. A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Szállások”

A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet!

6./ Pályázati információk:

6.1 A pályázati ajánlat tartalma:

1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei

2. Nyilatkozat arról, hogy

a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

b) nem függesztette fel tevékenységét vagy nem függesztették fel tevékenységét;

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetlen előéletű:

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve, hogy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki.

g) a pályázati felhívásban és részletes ismertetőben és az 2. sz. mellékletben foglalt feltételeit elfogadja, nyertesség esetén a szerződés pályázó általi teljesítéséről és az eredményhirdetéstől számított 30 napos ajánlati kötöttségről.

h) az üzemeltetési jog harmadik félnek nem adható tovább.

i) a NTAK regisztráción és a működési engedélyen túl a további szükséges engedélyek beszerzése a nyertes pályázó feladata,

j) a beszámítási igény nem támasztható a többlet felszerelés, felújítás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben

k) a pályázónak nincs bérbeadóval szemben fennálló 30 napot meghaladó, lejárt tartozása.

3. Részletes árajánlat

4. Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése a kiírásban részletesen szereplő kritériumoknak való megfelelés figyelembe vételével

6.2 Csatolandó dokumentumok:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

2. Aláírási címpéldány

3. Társasági szerződés vagy azzal egyenértékű igazoló dokumentum

4. Teljes körű igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szerződéskötés és fenntartás feltétele a köztartozás-mentesség, ezért az igazolást legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. nap 12.00-ig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességről.

5. Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számláján sorban állás nincs

6. Hatósági bizonyítvánnyal történő igazolás arról, hogy a 6.1. 2. d.) pont szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

7. A bevonni kívánt munkatársak önéletrajza és szándéknyilatkozata, hogy amennyiben a pályázó megnyeri a tendert, vállalja a szálláshelyeken történő munkavégzést.

7./ Egyéb információk:

A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 6.1 és 6.2 fejezet szerinti sorrendben összefűzve egy darab zárt borítékban, „Szállások” felirattal személyesen vagy kézbesítő útján lehet leadni az Ajánlatkérő Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.). A határidőn belül beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő beérkezést igazolja.

A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerű aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvényes a pályázat amennyiben jelen kiírás 6.1 és 6.2 szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésből kizárja.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően 2020. július 27-én 13:00 órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek.

A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra.

Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. „tárgyaló”)

A pályázatok tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő a pályázatok nyilvános bontásakor nem köteles ellenőrizni.

A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő jelen eljárásban a következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelen lévő pályázó pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot.

További hiánypótlásra Ajánlatkérő 2 napos határidővel (elektronikus formában) biztosít lehetőséget a nyertes ajánlattevőnek.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejárta utáni 3 munkanapon belül megtörténik. Ajánlatkérő a tárgyalás jogát fenntartja. Ez esetben a tárgyalás feltételeiről, időpontjáról és helyéről az érvényes pályázatot benyújtók írásban kapnak értesítést.

Bírálati szempontok: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapjn értékeli. Alábbi szempontokat veszi figyelembe:

Értékelési szempontok

Maximális pontszám

I. Pénzügyi értékelés

50

A pályázat üzleti terve részletesen kidolgozva

10

A pályázat üzleti terve megalapozott, összhangban áll az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal

10

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott bevételek megosztására ajánlott %

30

II. Szakmai értékelés szempontjai

50

Ajánlattevő az üzemeltetéshez megfelelő számú, végzettségű és képzettségű szakemberrel rendelkezik/szerződéskötéstől rendelkezni fog (önéletrajzzal dokumentált).

30

Ajánlattevő az üzemeltetéshez megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik.

10

Az Ajánlattevő által az üzemeltetés során tervezett szolgáltatások, szakmai tevékenységek részletes bemutatásának vizsgálata

10

Összesen:

100

A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért Ajánlattevő azzal a feltétellel, hogy a minimum 50 pontot el nem érő Ajánlattevő nyertesként nem hirdethető ki.

Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálás napján megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban).

Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum benyújtását követően léphet érvénybe.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43 § (1) bek. szerint: Az ajánlattevő a szerződéskötésig - illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig - köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorciumi ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

8./ A szerződéskötés tervezett ideje: 2020. július 31.

9./ Az üzemeltetéshez kapcsolódó tájékoztató adatok

A szálláshelyek érvényes NTAK regisztrációval és működési engedéllyel rendelkeznek.

További részletes feltételek és elvárások a részletes pályázati ismertető mellékletét képező üzemeltetési szerződésben találhatók.

10./ A pályázati kiírás közzétételének helye és meghirdetési időpontja:

A meghirdetés helye:

- teljes terjedelmében a www.bnpi.hu honlapon

- Répáshuta, illetve Bükkszentkereszt Polgármesteri Hivatalaiban

- Magyar Nemzet országos napilapban

A meghirdetés időpontja a kiíró www.bnpi.hu honlapján való közzététel napja.

Jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás 2020. július 15-ig kérhető írásban, a Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztály vezetőjétől kapcsolat@bnpi.hu e-mail címen.

1. sz. melléklet

RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

A pályázóval szembeni elvárás

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a BNPI szálláshelyein szerzett munkatapasztalat, valamint a szálláshelyi mintaprogramban való részvétel, amit a munkatársak önéletrajzával szükséges igazolni.

Az üzemeltető kötelezettségei

1. Üzemeltető és alkalmazottai kötelesek az üzemeltetés, a látogatók fogadása, valamint mindennemű szolgáltatás nyújtása során a kulturált kiszolgálás és szolgáltatás követelményei szerint eljárni, valamint a látogatók számára megfelelő, pontos, szakszerű és részletes tájékoztatást adni Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szellemiségének megfelelően.

2. A szálláshelyek működési engedéllyel rendelkeznek, az NTAK rendszerhez csatlakoztak. A további, üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése az üzemeltető feladata. Az ezzel járó összes költség az üzemeltetőt terheli,

Üzemeltető vállalja az NTAK rendszer kezelését, a számlázással, vendégnyilvántartással kapcsolatos teendők szakszerű ellátását, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, és a szolgáltatás díjának beszedését, kezelését.

3. Üzemeltető a feladat ellátásához szükséges megfelelő létszámú, képzettségű és képességű humán erőforrást biztosítja

4. Üzemeltető vállalja, hogy az Igazgatósággal közösen meghatározott árakon értékesíti a szolgáltatásokat, amennyiben saját szolgáltatást szeretne megvalósítani, azt az Igazgatósággal előzetesen egyezteti

5. Üzemeltető a szálláshelyekhez kapcsolódó nemzeti parki termék boltokban a termékeket az Igazgatóság által előírt módon bemutatja, kihelyezi, értékesíti

6. Üzemeltető a szállás szolgáltatás tevékenységen kívüli egyéb szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységet csak az Igazgatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat az ingatlanokon

7. Üzemeltető saját költségén biztosítja az alkalmazásában lévő személyek számára a vendégek fogadásakor az igazgatósági póló viseletét az egységes megjelenés érdekében.

8. Üzemeltető feladata a szálláshelyek és kapcsolódó részeinek rendszeres takarítása, takarítószerek és az egészségügyi papír biztosítása, valamint az ingatlanokhoz tartozó parkolók és zöldfelületek rendben tartása, ami kiterjed az udvarokon található növények ápolására is

9. Üzemeltető feladata a területen található szeméttárolók napi rendszerességgel történő kiürítése és a szelektív hulladékgyűjtésről az Igazgatóság által biztosított szemetesek által gondoskodni

10. Üzemeltető a látogatói statisztikákat az arra megszabott rendben és határidőben az Igazgatóság számára eljuttatja, a szükséges nyilvántartásokat vezeti, az Igazgatóság felhívására és annak megfelelően adatokat szolgáltat;

11. Üzemeltető a szálláshelyek működésével kapcsolatos, mindenkor hatályos igazgatói utasításokat betartja, amennyiben szükséges a szálláshelyeken kifüggeszti;

12. a munkatársait az Igazgatóság minőségfejlesztési programjához kapcsolódóan folyamatosan továbbképzi, az Igazgatóság által biztosított képzésekre és egyeztetésekre az alkalmazottak részvételét biztosítja, az Igazgatóság minőségmenedzsment követelményeit az alkalmazottakkal betartatja

13. Üzemeltető köteles tűrni a minőségmenedzsment rendszerhez kapcsolódó próbavásárlásokat, s azok megállapításai szerint köteles a szolgáltatásokat módosítani

14. Üzemeltető vállalja, hogy saját marketing tevékenységében megjeleníti a szálláshelyeket és segíti az Igazgatóság által folytatott marketingmunkát

15. Üzemeltető vállalja, hogy saját csatornáit is felhasználva növeli a vendég-, vendégéjszaka számot és a bevételeket, együttműködve az Igazgatósággal.

16. Üzemeltető a készletek és a tárgyi eszközök, valamint a pénzeszközök vonatkozásában a leltározási eljárásban a leltározóval együttműködik

17. a vendégtartózkodás nélküli időszakokban is a tűz- és vagyonbiztonsági, valamint baleset megelőzési feltételek érvényesülése érdekében rendszeresen ellenőrzi a szálláshelyeket, valamint kapcsolódó egységeket

18. a szálláshelyeken történt baleset esetén köteles haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, a sérültet tájékoztatni arról, hogy a szálláshely szolgáltatás ára tartalmazza a biztosítás díját is, továbbá az esetet az Igazgatóságnak írásban jelenti.

19. szálláshelyek berendezésében, eszközeiben jogellenesen történő károkozás esetén köteles az eseményről jegyzőkönyvet felvenni és azt az Igazgatóságnak haladéktalanul eljuttatni

20. A szálláshelyek fogyó eszközeinek (pl. poharak, evőeszközök, párnák, stb.) a pótlása Üzemeltető feladata.

21. Üzemeltető az állagmegóvás érdekében a karbantartási munkálatok elvégzésére saját költségén köteles

22. Üzemeltető az állagmegóvás érdekében az indokoltan felmerült felújítási igényt írásban bejelenti az Igazgatóságnak annak érdekében, hogy az a műszaki szükségesség és a pénzügyi lehetőségek tekintetében kivizsgálásra kerüljön. Elrendelés esetén a munka elvégzését tűrni köteles.

23. Az Igazgatóság jelen szerződésben foglaltak ellenőrzését a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint végzi, az Üzemeltető köteles azt az ott meghatározott rend alapján lehetővé tenni, elősegíteni, abban együttműködni.

24. Üzemeltető tudomásul veszi, és minden további feltétel nélkül hozzájárul, hogy a próbavásárlások, a vendégek visszajelzése, vagy az értékesítés szabályszerűtlenségéből fakadó hiány, kár összegét az Igazgatóság az Üzemeltető felé kiszámlázza.

25. Üzemeltető a létesítmény céljaival nem ellentétes programokat jogosult szervezni.

26. Üzemeltető köteles a szerződés tárgyát képező ingatlant a pályázat rendelkezései szerint üzemeltetni és pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni.

27. Üzemeltető köteles betartani az Igazgatóság mindenkor hatályos pénzkezelési, leltározási szabályzatában foglaltakat.

28. Az Igazgatóság az üzemeltetővel köteles megismertetni az Igazgatóságra vonatkozó etikai elvárásokat és azt az üzemeltető magára nézve kötelezőnek veszi.

29. Üzemeltető alvállalkozót nem vehet igénybe.

A hirdetmény mellékletei:

Hirdetmény

Ajánlattételi adatlap

Szerződés


Kapcsolódó