Pályázati kiírás az ipolytarnóci vendéglátó épület üzemeltetésére

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc utca 6.), nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen lévő, 147 m² büfé üzemeltetésére 2020. január 01-től – 2021. december 31-ig.

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc utca 6.

A kiíró elérhetőségei:

Telefon: 36/411-581 Fax: 36/412-791

E-mail: titkarsag@bnpi.hu

2./ A pályázat tárgya:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület területén, Ipolytarnóc 039 helyrajzi számon található vendéglátó épület (lásd 1. számú melléklet), alapterülete 147 m².

Az épületben - a bemutatóhely nyitvatartásához alkalmazkodva - üzemelő büfé és kávézó található a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel (raktár, öltözők, mosdók, gépészeti helyiség, folyosó). Az épületen egy berendezetlen tetőterasz található, aminek alapterülete cc. 40 m².

Az épület nyilvános vendéglátó egység, a természetvédelmi terület látogatóinak biztosít lehetőséget vendéglátó kereskedelmi termékek ülő-, és álló elfogyasztására (összesen egyidejűleg 40 fő részére). A műszaki felszereltség többek között biztosítja pl. palacsinta, hamburger, hot-dog helyben történő elkészítését. Hűtött készételek, fagylaltok forgalmazására is van lehetőség, mivel a szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Az épület szomszédságában mód nyílik piknikezésre, pihenésre, gyermekeknek játékra. A vendéglátó épület a bemutatóhely szerves részét képezi, annak központjában helyezkedik el. A területen az éves látogatói létszám az utóbbi év tény adata alapján 70.000 fő volt.

Az üzemeltetés célja hogy a látogatók és a területen dolgozó alkalmazottak megfelelő színvonalú és árszintű büfészolgáltatást vehessenek igénybe. Az üzemeltetéshez szükséges berendezések, illetve az épület karbantartása, a látogatóhely nyitva tartásához igazodó üzemeltetés a nyertes pályázó feladata. A jelenleg ott található – leltár szerinti – berendezések, és bútorok az Ajánlatkérő tulajdonát képezi. A mosdók használatáért a nyertes pályázó külön díjat nem szedhet.

3./ A szerződés meghatározása és időtartama:

A vendéglátó épület bérleti szerződése határozott időtartamra 2020. január 01-től – 2021. december 31-ig jön létre. A szerződés meghosszabbítása csak ismételt pályázattal lehetséges a hatályos jogszabályok szerint.

4./ A vendéglátó épület

Az épület 2019. november 05-én, 11:00 – 12:00 óra között megtekinthető. Kérjük, részvételi szándékukat a helyszíni bejárás előtt a 36/32-454-188 telefonszámon vagy az ipolytarnoc@osmaradvanyok.hu email címen szíveskedjen jelezni.

5./ A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye:

Helye: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság)

Határideje: 2019. december 5., 12:00 óra.

A pályázatra kérjük ráírni: „LOMBKORONA BÜFÉ”A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet!

6./ Pályázati információk:

6.1A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Pályázó neve, címe, elérhetőségei.
 • Nyilatkozat a pályázati felhívásban és részletes ismertetőben és az 2. sz. mellékletben foglalt feltételeinek elfogadásáról, nyertesség esetén a szerződés pályázó általi teljesítéséről és az eredményhirdetéstől számított 30 napos ajánlati kötöttségről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább, a szükséges engedélyek beszerzése a nyertes pályázó feladata, továbbá, hogy bérbeszámítási igény nem támasztható a többlet felszerelés, felújítás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben.
 • A megajánlásra kerülő havi bérleti díj összege Ft-ban nem lehet kevesebb, mint nettó 1.000,- Ft/ m².
 • Szolgáltatási terv (legfeljebb 3 gépelt A/4 oldalon).
 • Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs bérbeadóval szemben fennálló 30 napot meghaladó, lejárt tartozása.
 • Nyilatkozat arról, hogy
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata
  • Aláírási címpéldány
  • Társasági szerződés
  • Teljes körű igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása. Felhívjuk a figyelmet, hogy szerződéskötés és fenntartás feltétele a köztartozás- mentesség, ezért az igazolást legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. nap 12.00-ig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességről.
  • Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számláján sorban állás nincs
  • Azt, hogy a 6.1. 8. d.) pont szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

b) nem függesztette fel tevékenységét vagy nem függesztették fel tevékenységét;

c) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetlen előéletű:

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve, hogy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki.

6.2 Csatolandó dokumentumok:

7./ Egyéb információk:

A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 6.1 és 6.2 fejezet szerinti sorrendben összefűzve egy darab zárt borítékban, személyesen vagy postai úton illetve kézbesítő útján lehet leadni az Ajánlatkérő Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.). A határidőn belül beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő beérkezést igazolja.

A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerű aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvényes a pályázat amennyiben jelen kiírás 6.1 és 6.2 szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésből kizárja.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően azonnal 2019. december 5., 12:30 órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra.

Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. „tárgyaló”)

A pályázatok tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő a pályázatok nyilvános bontásakor nem köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő jelen eljárásban a következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelen lévő pályázó pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget!

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejárta utáni 3 munkanapon belül megtörténik. Kiíró a tárgyalás jogát fenntartja. Ez esetben a tárgyalás feltételeiről, időpontjáról és helyéről az érvényes pályázatot benyújtók írásban kapnak értesítést.

Bírálati szempontok: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. Alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • fizetendő havi bérleti díj (60%)
 • forgalmazni kívánt termékek választéka, árak és egyéb szolgáltatások ára (10%)
 • szolgáltatási terv tartalma (10%)
 • kereskedelmi, vendéglátó területen szerzett tapasztalat a referenciák bemutatásával (20%)

Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálás napján megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban).

Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum benyújtását követően léphet érvénybe.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43§ (1) bek. szerint: Az ajánlattevő a szerződéskötésig - illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig - köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

8./ A szerződéskötés tervezett ideje:

2019. december 12.