Pályázati hirdetmény - Bükki Csillagda Látogatóközpont takarítására

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc utca 6., a továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő, Répáshuta, 016/5 helyrajzi számon található Bükki Csillagda Látogatóközpont épületének minden természetes és törvényes tartozékaival együtt történő folyamatos üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges, belső takarítási munkáinak vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére 2023. január 1-től 2023. december 31-ig.

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Ajánlatkérő) 3304 Eger, Sánc utca 6.

A kiíró elérhetőségei:

Telefon: 36/411-581 Fax: 36/412-791

E-mail: titkarsag@bnpi.hu

2./ A pályázat tárgya:

Répáshuta, külterület 016/5 helyrajzi számon található Bükki Csillagda Látogatóközpont épületének üzemeltetéséhez és működtetéséhez szükséges, belső takarítási munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében (jelen felhívás 2. számú mellékletében foglaltak szerint).

Bemutatás

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Bükki Csillagda

Látogatóközpont elsődleges rendeltetése csillagászati látogatóközpont, digitális planetárium, és obszervatórium működtetése, interaktív kiállítás turisztikai-, és oktatási célú bemutatása, valamint virtuális valóság attrakciók bemutatása.

A Látogatóközpont háromszintes (pinceszint, földszint, kupolatéri szint tetőterasszal), mindösszesen 761 m2 alapterületű.

A területen található összes berendezés és eszköz az Ajánlatkérő tulajdonát képezi.

A feladat elvégzéséhez Ajánlatkérő az 1. számú mellékletben felsorolt eszközöket az Ajánlattevő használatába adja.

3./ A megkötendő szerződés típusa és időtartama:

A vállalkozási szerződés határozott időtartamra, 2023. január 1-től 2023. december 31ig szól. A szerződés meghosszabbítása csak ismételt pályázattal lehetséges a hatályos jogszabályok szerint.

4./ A pályázatok benyújtásának helye és módja, leadási határideje:

A pályázati ajánlat benyújtásának

Helye: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság)

1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 6.1 és 6.2 fejezet szerinti sorrendben összefűzve egy darab zárt borítékban, személyesen vagy postai úton illetve kézbesítő útján lehet leadni az Ajánlatkérő Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.). A határidőn belül beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő beérkezést igazolja.

A borítékra kérjük ráírni: „Bükki Csillagda Látogatóközpont takarítása”. A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet!

Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy az elektronikusan benyújtott pályázat érvénytelenséget von maga után!

A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerű aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra.

Ajánlat benyújtásának határideje:

2022. december 12. 12.00 óráig beérkezőleg

5./ Az ajánlatban szereplő ingatlan megtekinthető:

2022. november 22. 11:00 – 12:00 óra között. Kérjük, részvételi szándékukat a helyszíni bejárás előtt a 06/30/430-5421 telefonszámon vagy a szekelya@bnpi.hu email címen szíveskedjen jelezni.

6./ Pályázati információk:

6.1 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.

2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban található, szerződéstervezetben foglalt takarítási munkák és feladatok megismeréséről; nyertesség esetén a szerződés pályázó általi teljesítéséről és az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napos ajánlati kötöttségről.

3. Árajánlat, amely a vállalkozási szerződésben meghatározott ajánlati árnak felel meg ( 1. Turisztikai szezonban (május 1. – szeptember 30.) Ft + ÁFA/hó), 2. Turisztikai szezonon kívül (október 1. – április 30.) Ft + ÁFA/hó).

Tisztítószerek, higiéniai papír és mosdóhigiéniai szerek beszerzése a Megrendelő feladata, a pályázati ajánlatnak nem képezi részét.

4. Szakirányú végzettséget igazoló okirat/ok.

5. Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése a kiírásban részletesen szereplő kritériumoknak való megfelelés figyelembe vételével.

6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs ajánlatkérővel szemben fennálló 30 napot meghaladó, lejárt tartozása.

7. Nyilatkozat arról, hogy

a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

b) nem függesztette fel tevékenységét vagy nem függesztették fel tevékenységét;

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetlen előéletű:

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve, hogy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki.

6.2 Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata.

2. Aláírási címpéldány.

3. Társasági szerződés (amennyiben releváns)

4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Felhívjuk a figyelmet, hogy szerződéskötés és fenntartás feltétele a köztartozás- mentesség, ezért az igazolást legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. nap 12.00-ig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességről.

5. Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számláján sorban állás nincs.

6. Azt, hogy a 6.1. 7. d.) pont szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

7. Ajánlattevő kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Ajánlatkérő Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a közölt adatokat a pályázat elbírálása, és a szerződés megkötése, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének követése és ellenőrzése céljából kezelje.

7./ A pályázatok érvényessége, felbontása, hiánypótlási lehetősége:

Érvényes a pályázat amennyiben jelen kiírás 6.1 és 6.2 szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és az ajánlattételi határidő lejártáig a 4. pontban foglaltaknak megfelelően leadásra került.

Az érvénytelen ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelésből kizárja.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően azonnal 2022. december 12. 12:30 órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra. Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. „tárgyaló”)

A pályázatok hiánypótlási lehetősége: A pályázatok tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő a pályázatok nyilvános bontásakor nem köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő jelen eljárásban a következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelen lévő pályázó pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.

8./ A pályázat elbírálása, értékelési szempontok és az ajánlattevők értesítésének a módja:

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejárta utáni 3 munkanapon belül megtörténik.

Értékelési szempontokMaximális pontszám
I. Pénzügyi értékelés50
1. Ajánlati ár50
II. Szakmai értékelés szempontjai50
Az Ajánlattevő és/vagy az általa foglalkoztatott munkatárs szakirányú, takarítási tapasztalatának (referencia) bemutatása.30
Ajánlattevő lakhelyének, ill. tartózkodási helyének távolsága a Látogatóközponttól (kisebb távolság az előnyösebb).20
Összesen:100

A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért Ajánlattevő azzal a feltétellel, hogy a minimum 60 pontot el nem érő Ajánlattevő nyertesként nem hirdethető ki.

Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 munkanapon belül megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban).

Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 8 napon belül megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum benyújtását követően köthető meg.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot írjon ki. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázat ajánlattételi határidő előtt történő visszavonására is. A pályázati felhívásban foglalt feltételek megváltoztatására a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 34.§ (2) bekezdésben foglalt feltételek irányadóak. Ajánlattevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy ajánlatkérő ezen esetekben kárfelelősségét kizárja, kártérítés fizetésére nem köteles.

9./Egyéb információ:

1. A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43§ (1) bek. szerint: Az ajánlattevő a szerződéskötésig - illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig - köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

2. Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás eredményeként a szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

3. A vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely - az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva - az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb.

4. Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az állami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése.

5. Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre

6. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

7. Jelen pályázati felhívás közzététele nem minősül szerződéses ajánlatnak, így az Ajánlatkérő kiíró számára nem eredményez szerződéskötési kötelezettséget.

8. Az ajánlattevők a benyújtott pályázatot visszavonhatják vagy módosíthatják az ajánlattételi határidő lejártáig. A módosított pályázat tartalmi és formai érvényességi feltételeire az eredeti pályázat feltételei irányadók.

10./ A szerződéskötés tervezett ideje:

2022. december 19.

11./ A pályázati kiírás közzétételének helye és meghirdetési időpontja:

A meghirdetés helye:

- teljes terjedelmében a www.bnpi.hu honlapon

- Észak Magyarország napilapban

A meghirdetés időpontja a kiíró www.bnpi.hu honlapján való közzététel napja. Jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető írásban, e-mail útján Herczegné Székely Anita üzemeltetési szakreferenstől: szekelya@bnpi.hu vagy a titkarsag@bnpi.hu címen.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – Átadásra kerülő vagyonelemek listája

- 2. számú melléklet – Szerződéstervezet


1. sz. melléklet

ÁTADÁSRA KERÜLŐ VAGYONELEMEK LISTÁJA

BÜKKI CSILLAGDA TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK

SorszámEszközMegnevezés Megnevezés 2Darabszám (db)
1.28976ablaktisztító készülékKarcher WVP 10 Adv1,0
2.28829felmosó szettVileda Easy Wring Ultramat Turbo Set1,0
3.28830felmosó szettVileda Easy Wring Ultramat Turbo Set1,0
4.28944kábel hosszabbító csőcső magasnyomású mosóhoz1,0
5.28959létra1,0
6.29446létra2+1, alumínium1,0
7.28943magasnyomású mosóRE 163 Plus1,0
8.28979porszívóKarcher NT 70/2 Adv, száraz-nedves1,0
9.29444porszívómultifunkciós1,0
10.29483takarítókocsitartozékokkal, TTS Modular1,0Kapcsolódó