Álláspályázat - üzemeltetési szakreferens

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Üzemeltetési Osztály üzemeltetési szakreferens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, kormánytisztviselő munkakörben.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Üzemeltetési szakreferens

Ellátandó feladatok:

 • Figyelemmel kíséri az építésügy szakterületén belül az elméleti, gazdasági, igazgatási változásokat,
 • a feladatkörébe tartozóan elkészíti a feladatterveket és különböző jelentéseket, tájékoztatókat, azok teljesítéséről információkat gyűjt,
 • részt vesz a szakterületéhez tartozó, szerződés-előkészítési feladatok elvégzésében,
 • a feladatkörébe tartozó belső szabályzatok, utasítások, körlevelek tervezetét elkészíti, e szabályzatok esetében gondoskodik a jogszabályváltozások átvezetéséről,
 • kapcsolatot tart az érdekelt vagy munkájában érintett hatóságokkal, hivatalokkal, ügyvédekkel (MNV Zrt, NFA, önkormányzatok stb.),
 • folyamatosan felméri az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő épített ingatlanok állagát, ezekről naprakész nyilvántartást vezet,
 • minden év november 30-ig előkészíti, és jóváhagyás céljából előterjeszti a következő éves felújítási terv épületekre vonatkozó részét,
 • az előző év építésügyi tevékenységéről (felújításokról, karbantartásokról stb.) május 31-ig beszámolót készít, amit jóváhagyás céljából előterjeszt az üzemeltetési osztályvezető részére,
 • figyelemmel kíséri a közüzemi szolgáltatásokat, a beérkező számlák összegszerűségét, naturális adatait éves szinten nyilvántartja, erről évi naturális adatokat szolgáltat (kérésre, pályázathoz, takarékossági intézkedésekhez stb.), azokat ellenőrzi, és probléma esetén tájékoztatja feletteseit,
 • felméri az épített ingatlanokra vonatkozó káresemények valószínűségét, ennek alapján javaslatot tesz azok biztosítására,
 • gondoskodik az épületekre kötött biztosítások kondícióinak nyilvántartásáról, káresemény bekövetkeztekor ügyintézőként eljár a biztosítónál,
 • építőipari tevékenység esetén (beruházás, felújítás) műszaki koordinációs feladatokat lát el, folyamatosan kapcsolatot tart a műszaki ellenőrrel, folyamatosan felügyeli az építőipari tevékenységet, az építtető megbízottjaként, az építtető részéről vezeti és ellenőrzi az elektronikus építési naplót, gondoskodik az építőipari tevékenység végzéséhez szükséges tervek és engedélyek megszerzéséről,
 • a megvalósuló építőipari tevékenységekkel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja közvetlen felettesét,
 • ellátja a nem pályázatokhoz kapcsolódó beszerzésekkel, kapcsolatos feladatokat, kivéve az őrszolgálati, területkezelési beszerzéseket és a gépjárművekhez kapcsolatos beszerzések,
 • részt vesz a szakterületét érintő pályázatok szakmai anyagának összeállításában a Pályázatkezelési Osztály koordinálásában, illetve a projektek szakmai irányításában és ellenőrzésében,
 • a kiválasztott vállalkozó jóváhagyása után előkészíti a szakterületéhez kapcsolódó vállalkozási szerződést,
 • nagyobb projekteknél közreműködik a szükséges információk és dokumentációk összegyűjtésében,
 • a jogszabályok és belső utasítások alapján előkészíti az épületek, egyéb építmények bérleti üzemeltetési szerződéseit, ellátja az erre vonatkozó pályázati rendszerrel kapcsolatos feladatokat, vezeti nyilvántartásukat, vezetője felé jelzi a megkötött szerződésmódosításokra vonatkozó észrevételeit,
 • felügyeli, illetve ellátja az igazgatóság munkavédelmi (kivétve a munkaegészségügyi) és tűzvédelmi feladatit, azokat koordinálja, vállalkozókkal kapcsolatot tart,
 • felelős a vagyon-, felelősség, csoportos baleset és egyéb biztosítási szerződések megkötésének előkészítéséért, aktualizálásáért,
 • ellátja az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingó és – termőföldek kivételével – az ingatlanvagyon fenntartásával, értékének megőrzésével, gyarapításával, állagának védelmével, karbantartásával, felújításával, üzemetetésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat (KÁBER, MNV kksz),
 • szakterületét illetően részt vesz az egyéb szakmai beszámolók, jelentések elkészítésében, felettese útmutatása alapján adatszolgáltatást végez,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet (kiválasztás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt kérünk benyújtani)
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség. Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronikai szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki, építész végzettség és gyakorlat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Magas szintű etikus magatartás és megbízhatóság
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 • Precíz önálló munkavégzés és terhelhetőség
 • Magas szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. 03. 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Baranyiné Kelemen Erzsébet osztályvezető részére a titkarsag@bnpi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023.04.04.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó