A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szálláshelyeinek üzemeltetése bérleti pályázati hirdetmény

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc utca 6., a továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában, az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő bükki szálláshelyeinek (Bükkszentkereszt: Rejteki Kutatóház és Geopark Panzió, Répáshuta: Répáshutai Vendégház és Borostyán Panzió) együtt üzemeltetésére 2021. február 01-től 2023. december 31-ig.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.

A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ISMERTETŐ

A BNPI BÜKKI SZÁLLÁSAI

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc utca 6.

A kiíró elérhetőségei:

Telefon: 36/411-581 Fax: 36/412-791

E-mail: titkarsag@bnpi.hu

2./ A pályázat tárgya: az alábbi szálláshelyek bérleti szerződés keretében történő üzemeltetése a hozzájuk tartozó bel- és kültéri terek, udvarok karbantartása

- Geopark Panzió – Bükkszentkereszt, Őz u. 9.

- Borostyán Panzió – Répáshuta, Bányahegy 1. sz., 0107 hrsz.

- Répáshutai vendégház – Répáshuta, Herman Ottó u. 66.

- Rejteki Kutatóház – Bükkszentkereszt 0102. hrsz

minden természetes és törvényes tartozékaival együtt (lásd 1. számú melléklet).

Bemutatás

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bükki szálláshelyei üzemeltetési célja a Bükki Nemzeti Park, a Bükk-vidék Geopark, a Csillagos Égbolt Park csodálatos természeti környezetének, élő és élettelen természetvédelmi értékeinek megismertetése a turistákkal, a szabadidő tartalmas és fenntartható módon történő eltöltésének biztosítása.

A Bükk-vidék Geopark geológiai értékeken alapuló térségfejlesztési elképzeléshez kapcsolódóan 2019-ben kialakítottuk azon szállásadási mintaprogramot, amely a természeti értékek megőrzése és bemutatása mellett a helyi vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokat helyezi előtérbe és a helyi értékteremtést ösztönzi. Ennek szellemében hirdetjük meg a Bükk területén található 4 szálláshelyünk bérleti szerződés keretében történő üzemeltetését.

A területen található összes berendezés és eszköz az Ajánlatkérő tulajdonát képezi.

3./ A szerződés meghatározása és időtartama:

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2021. február 01-től 2023. december 31-ig szól. A szerződés meghosszabbítása csak ismételt pályázattal lehetséges a hatályos jogszabályok szerint.

4./ Az épületek 2021. január 06-án 11:00 – 14:00 óra között megtekinthetők. Kérjük, részvételi szándékukat a helyszíni bejárás előtt a 06 20/203-7787 telefonszámon vagy az kapcsolat@bnpi.hu email címen szíveskedjen jelezni.

5./ A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye:

Helye: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság)

Határideje: 2021. január 25. 12 óra

A pályázatra kérjük ráírni: „Bükki szállások”A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet!

6./ Pályázati információk:

6.1 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.

2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és részletes ismertetőben és az 2. sz. mellékletben foglalt feltételeinek elfogadásáról, nyertesség esetén a szerződés pályázó általi teljesítéséről és az eredményhirdetéstől számított 30 napos ajánlati kötöttségről.

3. Nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetési jog harmadik félnek nem adható tovább, a szükséges engedélyek beszerzése a nyertes pályázó feladata, továbbá, hogy bérbeszámítási igény nem támasztható a többlet felszerelés, felújítás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben.

4. Bevont munkatársak önéletrajza

5. Részletes árajánlat

6. Szolgáltatási terv (legfeljebb 3 gépelt A/4 oldalon).

7. Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése a kiírásban részletesen szereplő kritériumoknak való megfelelés figyelembe vételével

8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs bérbeadóval szemben fennálló 30 napot meghaladó, lejárt tartozása.

9. Nyilatkozat arról, hogy

a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

b) nem függesztette fel tevékenységét vagy nem függesztették fel tevékenységét;

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetlen előéletű:

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve, hogy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki.

6.2 Csatolandó dokumentumok:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

2. Aláírási címpéldány

3. Társasági szerződés (amennyiben releváns),

4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Felhívjuk a figyelmet, hogy szerződéskötés és fenntartás feltétele a köztartozás- mentesség, ezért az igazolást legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. nap 12.00-ig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességről.

5. Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számláján sorban állás nincs

6. Azt, hogy a 6.1. 8. d.) pont szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

7./ Egyéb információk:

A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 6.1 és 6.2 fejezet szerinti sorrendben összefűzve egy darab zárt borítékban, személyesen vagy postai úton illetve kézbesítő útján lehet leadni az Ajánlatkérő Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.). A határidőn belül beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő beérkezést igazolja.

A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerű aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvényes a pályázat amennyiben jelen kiírás 6.1 és 6.2 szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésből kizárja.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően azonnal 2021. január 25-én 12:30 órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra.

Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. „tárgyaló”)

A pályázatok tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő a pályázatok nyilvános bontásakor nem köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő jelen eljárásban a következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelen lévő pályázó pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejárta utáni 3 munkanapon belül megtörténik.

Bírálati szempontok: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legmagasabb ellenszolgáltatás/az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. Alábbi szempontokat veszi figyelembe:

Értékelési szempontok

Maximális pontszám

I. Pénzügyi értékelés

50

A pályázat költségvetése részletesen kidolgozott

5

A pályázat költségvetése megalapozott, összhangban áll az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal

5

Bérleti díj összege minimum nettó 550 000 Ft/hó

40

II. Szakmai értékelés szempontjai

50

Ajánlattevő az üzemeltetéshez megfelelő számú, végzettségű és képzettségű munkatársakkal rendelkezik. Előnyt jelent a BNPI-nél szálláshely üzemeltetésben szakmai tapasztalatot szerzett munkatárs (önéletrajz).

15

Ajánlattevő az üzemeltetéshez, turisztikai programok szervezéséhez és megvalósításához megfelelő tapasztalatokkal, a Bükkben lévő szálláshelyek üzemeltetése terén legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik (referencia).

15

Az Ajánlattevő a panziókban a reggeliztetést saját konyháról tudja megoldani.

10

Ajánlattevő 2020-ban is üzemeltetett turista jellegű szálláshelyet.

5

Települési önkormányzatok referenciái a jelenleg is működtetett szálláshelyekről (minimum 1).

5

Összesen:

100

A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért Ajánlattevő azzal a feltétellel, hogy a minimum 75 pontot el nem érő Ajánlattevő nyertesként nem hirdethető ki.

Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálás napján megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban).

Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum benyújtását követően köthető meg.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43§ (1) bek. szerint: Az ajánlattevő a szerződéskötésig - illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig - köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás eredményeként a szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

A vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely - az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva - az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb.

Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az állami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése.

Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

átlátható szervezet:

a)[1] az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)[2] tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

8./ A szerződéskötés tervezett ideje:

2021. február 01.

9./ Az üzemeltetéshez kapcsolódó tájékoztató adatok

A szálláshelyek érvényes NTAK regisztrációval és működési engedéllyel rendelkeznek.

További részletes feltételek és elvárások a részletes pályázati ismertető mellékletét képező üzemeltetési szerződésben találhatók.

10./ A pályázati kiírás közzétételének helye és meghirdetési időpontja:

A meghirdetés helye:

- teljes terjedelmében a www.bnpi.hu honlapon

- Répáshuta, illetve Bükkszentkereszt Polgármesteri Hivatalaiban

- Magyar Nemzet országos napilapban

A meghirdetés időpontja a kiíró www.bnpi.hu honlapján való közzététel napja. Jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető írásban, e-mail útján a Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztály vezetőjétől (Szádeczky Kornélia) a kapcsolat@bnpi.hu e-mail címen.

Mellékletek:

-1. számú melléklet – Átadásra kerülő vagyonelemek listája

-2. számú melléklet – Részvételi és szerződéskötési feltételek

2. sz. melléklet

RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

A pályázó:

- az állagmegóvás érdekében valamennyi felújítási munka elvégzésének szükségességét haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az Igazgatóságnak. Ezen, valamint az egyéb okokból felmerülő munkálatok elvégzését tűrni köteles;

- bérlő és alkalmazottai kötelesek az üzemeltetés, a látogatók fogadása, valamint mindennemű szolgáltatás nyújtása során a kulturált kiszolgálás és szolgáltatás követelményei szerint eljárni, valamint a látogatók számára megfelelő, pontos, szakszerű és részletes tájékoztatást adni Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szellemiségének megfelelően.

- a szálláshelyek működési engedéllyel rendelkeznek, az NTAK rendszerhez csatlakoztak. A további, üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése az bérlő feladata. Az ezzel járó összes költség az bérlőt terheli,

bérlő vállalja az NTAK rendszer kezelését, a számlázással, vendégnyilvántartással kapcsolatos teendők szakszerű ellátását, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, és a szolgáltatás díjának beszedését, kezelését.

- bérlő a feladat ellátásához szükséges megfelelő létszámú, képzettségű és képességű humán erőforrást biztosítja

- bérlő vállalja, hogy az Igazgatósággal közösen meghatározott árakon értékesíti a szolgáltatásokat, amennyiben saját szolgáltatást szeretne megvalósítani, azt az Igazgatósággal előzetesen egyezteti

- bérlő a szálláshelyekhez kapcsolódó nemzeti parki termékkínálatot az Igazgatóság által előírt módon bemutatja, kihelyezi, értékesíti

- bérlő a szállás szolgáltatás tevékenységen kívüli egyéb szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységet csak az Igazgatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat az ingatlanokon

- bérlő saját költségén biztosítja az alkalmazásában lévő személyek számára a vendégek fogadásakor az igazgatósági póló viseletét az egységes megjelenés érdekében.

- bérlő feladata a szálláshelyek és kapcsolódó részeinek rendszeres takarítása, takarítószerek és az egészségügyi papír biztosítása, valamint az ingatlanokhoz tartozó parkolók és zöldfelületek rendben tartása, ami kiterjed az udvarokon található növények ápolására is

- bérlő feladata a területen található szeméttárolók napi rendszerességgel történő kiürítése és a szelektív hulladékgyűjtésről az Igazgatóság által biztosított szemetesek által gondoskodni

- bérlő a látogatói statisztikákat az arra megszabott rendben és határidőben az Igazgatóság számára eljuttatja, a szükséges nyilvántartásokat vezeti, az Igazgatóság felhívására és annak megfelelően adatokat szolgáltat;

- bérlő a szálláshelyek működésével kapcsolatos, mindenkor hatályos igazgatói utasításokat betartja, amennyiben szükséges a szálláshelyeken kifüggeszti;

- a munkatársait az Igazgatóság minőségfejlesztési programjához kapcsolódóan folyamatosan továbbképzi, az Igazgatóság által biztosított képzésekre és egyeztetésekre az alkalmazottak részvételét biztosítja, az Igazgatóság minőségmenedzsment követelményeit az alkalmazottakkal betartatja

- bérlő köteles tűrni a minőségmenedzsment rendszerhez kapcsolódó próbavásárlásokat, s azok megállapításai szerint köteles a szolgáltatásokat módosítani

- bérlő vállalja, hogy saját marketing tevékenységében megjeleníti a szálláshelyeket és segíti az Igazgatóság által folytatott marketingmunkát

- bérlő vállalja, hogy saját csatornáit is felhasználva növeli a vendég-, vendégéjszaka számot és a bevételeket, együttműködve az Igazgatósággal.

- bérlő a készletek és a tárgyi eszközök, valamint a pénzeszközök vonatkozásában a leltározási eljárásban a leltározóval együttműködik

- a vendégtartózkodás nélküli időszakokban is a tűz- és vagyonbiztonsági, valamint baleset megelőzési feltételek érvényesülése érdekében rendszeresen ellenőrzi a szálláshelyeket, valamint kapcsolódó egységeket

- a szálláshelyeken történt baleset esetén köteles haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, a sérültet tájékoztatni arról, hogy a szálláshely szolgáltatás ára tartalmazza a biztosítás díját is, továbbá az esetet az Igazgatóságnak írásban jelenti.

- szálláshelyek berendezésében, eszközeiben jogellenesen történő károkozás esetén köteles az eseményről jegyzőkönyvet felvenni és azt az Igazgatóságnak haladéktalanul eljuttatni

- A szálláshelyek fogyó eszközeinek (pl. poharak, evőeszközök, párnák, stb.) a pótlása bérlő feladata.

- bérlő az állagmegóvás érdekében a karbantartási munkálatok elvégzésére saját költségén köteles

- bérlő az állagmegóvás érdekében az indokoltan felmerült felújítási igényt írásban bejelenti az Igazgatóságnak annak érdekében, hogy az a műszaki szükségesség és a pénzügyi lehetőségek tekintetében kivizsgálásra kerüljön. Elrendelés esetén a munka elvégzését tűrni köteles.

- Az Igazgatóság jelen szerződésben foglaltak ellenőrzését a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint végzi, az bérlő köteles azt az ott meghatározott rend alapján lehetővé tenni, elősegíteni, abban együttműködni.

- bérlő tudomásul veszi, és minden további feltétel nélkül hozzájárul, hogy a próbavásárlások, a vendégek visszajelzése, vagy az értékesítés szabályszerűtlenségéből fakadó hiány, kár összegét az Igazgatóság az bérlő felé kiszámlázza.

- bérlő a létesítmény céljaival nem ellentétes programokat jogosult szervezni.

- bérlő köteles a szerződés tárgyát képező ingatlant a pályázat rendelkezései szerint üzemeltetni és pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni.

- bérlő köteles betartani az Igazgatóság mindenkor hatályos pénzkezelési, leltározási szabályzatában foglaltakat.

- Az Igazgatóság az bérlővel köteles megismertetni az Igazgatóságra vonatkozó etikai elvárásokat és azt az bérlő magára nézve kötelezőnek veszi.

- bérlő alvállalkozót nem vehet igénybe.

- Az Igazgatóság jelen szerződésben foglaltak ellenőrzését a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint, az ott meghatározott rend alapján lehetővé tenni, elősegíteni, abban együttműködni.


[1] Megállapította: 2013. évi CXXXIII. törvény 142. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től.

[2] Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 2. § (2). Hatályos: 2012. VI. 30-tól.Letölthető:

Hirdetmény

Ajánlattételi adatlap

Kapcsolódó