A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság E-bike túrák a nemzeti parkban program működtetéséhez kapcsolódó bérleti pályázati hirdetmény

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc utca 6., a továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. tulajdonában, az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő E-bike kerékpárok és tartozékaik üzemeltetésére.

A kerékpárokat a nemzeti parkba szervezett E-bike túrák kerékpárkölcsönzési rendszerben történő működtetésére kell üzemben tartani Szilvásvárad, Szalajka-völgyben 2025. szeptember 30-ig.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a

nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.

A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni

vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

Részletes pályázati leírás:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ISMERTETŐ

E-bike túrák a nemzeti parkban program

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc utca 6.

A kiíró elérhetőségei:

Telefon: 36/411-581 Fax: 36/412-791

E-mail: titkarsag@bnpi.hu

2./ A pályázat tárgya: 15 db Haibike Sduro Hardnine 3.0 E-bike típusú kerékpár, valamint a hozzá tartozó tartozékok, kiegészítő felszerelések (lásd 1. számú melléklet) bérleti szerződéssel történő üzemeltetése kerékpár kölcsönzési rendszerben Szilvásvárad, Szalajka-völgyben, valamint igény szerint és turisztikai főszezonban (március-szeptember) legalább heti két alkalommal a Bükki Nemzeti Parkban szakvezetett E-bike túrák szervezése.

Bemutatás

Az E-bike túrák a nemzeti parkban program célja a Bükki Nemzeti Park, a Bükk-vidék Geopark természeti környezetének, természetvédelmi értékeinek megismertetése, a kerékpáros természetjárás új formájának, az E-bike túrázásnak népszerűsítése, valamint a szabadidő tartalmas és fenntartható módon történő eltöltésének biztosítása.

3./ A szerződés meghatározása és időtartama:

A szerződés határozott időtartamra, az aláírásától 2025. szeptember 30-ig szól.

4./ A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság)

Határideje: 2020. december 14. 12 óra

A pályázatra kérjük ráírni: „E-bike”A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet!

5./ Pályázati információk:

5.1 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.

2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és részletes ismertetőben és a 2. sz. mellékletben foglalt feltételeinek elfogadásáról, nyertesség esetén a szerződés pályázó általi teljesítéséről és az eredményhirdetéstől számított 30 napos ajánlati kötöttségről.

3. Nyilatkozat arról, hogy az bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább, a szükséges engedélyek beszerzése a nyertes pályázó feladata, továbbá, hogy bérbeszámítási igény nem támasztható a többlet felszerelés, felújítás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben.

4. Az ajánlattevő önéletrajza.

5. Árajánlat, amely a bérleti szerződésben meghatározott ajánlati árnak felel meg.

6. Szolgáltatási terv (legfeljebb 3 gépelt A/4 oldalon).

7. Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése a kiírásban részletesen szereplő kritériumoknak való megfelelés figyelembe vételével.

8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs bérbeadóval szemben fennálló 30 napot meghaladó, lejárt tartozása.

9. Nyilatkozat arról, hogy a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

b) nem függesztette fel tevékenységét vagy nem függesztették fel tevékenységét;

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik;

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetlen előéletű:

- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve, hogy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki.

5.2 Csatolandó dokumentumok:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

2. Aláírási címpéldány

3. Társasági szerződés (amennyiben releváns),

4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Felhívjuk a figyelmet, hogy szerződéskötés és fenntartás feltétele a köztartozás- mentesség, ezért az igazolást legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. nap 12.00-ig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességről.

5. Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számláján sorban állás nincs.

6. Azt, hogy a 6.1. 8. d.) pont szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

6./ Egyéb információk:

A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 5.1 és 5.2 fejezet szerinti sorrendben összefűzve egy darab zárt borítékban, személyesen vagy postai úton illetve kézbesítő útján lehet leadni az Ajánlatkérő Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.).

A határidőn belül beérkező pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidőben történő beérkezést igazolja.

A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerű aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvényes a pályázat amennyiben jelen kiírás 5.1 és 5.2 szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésből kizárja.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően azonnal 2020. december 15-én 12:30 órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra.

Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. „Tárgyaló”)

A pályázatok tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő a pályázatok nyilvános bontásakor nem köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő jelen eljárásban a következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelen lévő pályázó pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejárta utáni 3 munkanapon belül megtörténik.

Bírálati szempontok: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legmagasabb ellenszolgáltatás/az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. Alábbi szempontokat veszi figyelembe:

Értékelési szempontok

Maximális pontszám

I. Pénzügyi értékelés

40

1. Ajánlati ár

40

II. Szakmai értékelés szempontjai

60

1. Ajánlattevő a szakmai programok biztosításához megfelelő

számú, végzettségű és képzettségű szakemberrel rendelkezik

(önéletrajzzal dokumentált).

10

Ajánlattevő a kerékpárok működtetéshez, üzemben tartásához megfelelő tapasztalatokkal, referenciával rendelkezik.

A Bükk-hegység területén kerékpáros túrák szervezésében lebonyolításában referenciákkal rendelkezik

(turisztikai programok, ökoturizmus területén szerzett szakmai tapasztalat).

20

Az Ajánlattevő által oktatási intézményeknek szervezett kerékpáros programok, szakmai tevékenységek vizsgálata (referencia)

10

Az Ajánlattevő által a működtetés során tervezett szakmai tevékenységek részletes bemutatásának vizsgálata

20

Összesen:

100

A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért Ajánlattevő azzal a feltétellel, hogy a minimum 50 pontot el nem érő Ajánlattevő nyertesként nem hirdethető ki.

Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálás napján megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban).

Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum benyújtását követően köthető meg.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést.

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 43§ (1) bek. szerint: Az ajánlattevő a szerződéskötésig - illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig - köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat.

A pályázati eljárás eredményeként a szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

A vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely - az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva - az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb.

Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az állami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése.

Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb

15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

átlátható szervezet:

a)1 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)2 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

7. / A szerződéskötés tervezett ideje: 2020. december 15.

8./ Az bérleti szerződéshez kapcsolódó tájékoztató adatok

8.1. Tárolás, karbantartás

Bérlő az átvett eszközöket biztonságos, zárt helyen tárolja, kialakítja a kerékpárok töltéséhez és tárolásához szükséges infrastruktúrát, az e-kerékpárok karbantartási, üzemeltetési, bérlési rendszerét.

Betartja a gyártó által előírt, tárolásra, töltésre, karbantartásra vonatkozó előírásokat.

8.2. Programcsomagok

Bérlő a kerékpárok átvételétől számítva 2025. december 31-ig együttműködik a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal a kerékpáros programcsomagok kialakításában. A programcsomagok között legalább egy, a középiskolai tanulók számára kidolgozott programnak kell lennie.

8.3. Túrák

1. A Bérlőnek előnyben kell részesítenie Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási programjaihoz kapcsolódóan szervezett diákcsoportokat, részükre havi egy alaklommal 50%-os kedvezményes díjért biztosítja az E-bike túrához a kerékpárokat.

2. Bérlő a kerékpáros főszezonban (májustól-októberig) minimum heti két alkalommal E-bike túrákat hirdet, melyeket igény esetén vezetéssel megtart.

3. A túrákról beszámolót készít, melyet az igazgatóság részére havi rendszerességgel eljuttat.

Bérlő az aktuális e-kerékpár túraajánlatokat, illetve programcsomagokat a közösségi média felületen szerepelteti.

További részletes feltételek és elvárások a részletes pályázati ismertető mellékletét képező

bérleti szerződésben találhatók.

9. A pályázati kiírás közzétételének helye és meghirdetési időpontja:

A meghirdetés helye:

- teljes terjedelmében a www.bnpi.hu honlapon

- Észak Magyarország napilapban

A meghirdetés időpontja a kiíró www.bnpi.hu honlapján való közzététel napja.

Jelen pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető írásban, e-mailen.

Cím: kapcsolat@bnpi.hu.

Mellékletek:

-1. számú melléklet - Átadásra kerülő vagyonelemek listája

-2. számú melléklet - Részvételi és szerződéskötési feltételek

1.sz. melléklet

Átadásra kerülő vagyonelemek listája

Kerékpárok

MegnevezésVázszámAkkumulátor száma
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 40 AV19B17548 XI0610037CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 40 AV19B17565XI0610016CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 40 AV19B04723XI0610057CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 40 AV19B04704XI0610080CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19924220XI0610Q98CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19A05609XI0610110CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19943590XI0610102CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19924261XI0610095CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19B04750XI0610096CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19B04731XI0610143CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 45 AV19922269XI0610137CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 50 AV19C46938XI0710118CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 50 AV19C41420XI0710077CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 55 AV19C03860XI0510553CC
4540060040 Haibike Sduro Hardnine 3.0 55 AV19C03818XH3010255CC

Kiegészítők, tartozékok:

Megnevezés TípusMennyiség (db)Érték (nettó Ft/db)
Műhely pumpaSKS Air-X-Press 8.015400.-
GyereksisakSpecialized Small Fry17990.-
SisakHelmet ST500 L127158.-
SisakHelmet ST500 M67158.-
ElsősegélycsomagFirst Aid Kit 30022860.-
KulacstartóBottle Cage 500151067.-
NyeregtáskaKellys Tanaya159900.-
SodronyzárKryptonite Kryptoflex121877100,-
SzerszámkészletSKS TOM1815400.-


2. sz. melléklet

Szerződéskötési feltételek

A bérlő köteles:

a) az átvett eszközöket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal (állagmegóvás, jó karbantartás) kezelni és célnak megfelelően használni;

b) az átvett eszközök karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodni és aktív turisztikai lehetőségeik bővítése érdekében vállalni azok folyamatos üzemképes állapotban tartását;

c) viselni az eszközök fenntartásával járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit.

d) biztosítani az átvett eszközök (e-kerékpárok és a kiegészítők) biztonságos, fedett, zárt helyen való tárolását, a gyártó által előírt, tárolásra, töltésére, karbantartásra vonatkozó előírások szigorú betartását.

e) elvégezni az eszközök rendeltetésszerű használatához és a megfelelő működtetéshez szükséges rendszeres karbantartásokat (akkumulátor töltés, kerékpárok tisztítás, kisebb hibák javítása), a nagyobb (garanciális) hibák esetén – az átadás-átvételtől számított 24 hónap jótállási jogosultság miatt – az Átadó haladéktalan értesítését. A jótállás kiterjed a kerékpárok fő alkotórészeire, különösen a váz, motor, akkumulátor, vezérlő elektronika, kerekek fékek, váltó és hajtáslánc elemeire, de nem terjed ki a rendeltetésszerű használat mellett kopó alkatrészekre, különösen a fékbetétekre, láncra és gumikra.

f) részt vállalni az e-bike kerékpártúra útvonalak összeállítása, illetve e-bike túrát tartalmazó tematikus programcsomagok tervezésében, szervezésében és megtartásában az alábbiak szerint: legalább a kerékpáros szezonban (május - október), minimum heti 2 alkalommal meghirdetett, vezetett túrák tartása;

g) a statisztikákat az arra megszabott rendben és határidőben az igazgatóság számára eljuttatni, a szükséges nyilvántartásokat vezetni, az Igazgatóság felhívására és annak megfelelően adatokat szolgáltatni;

h) a működtetés, a látogatók fogadása, valamint mindennemű szolgáltatás nyújtása során a kulturált kiszolgálás és szolgáltatás követelményei szerint eljárni, valamint a látogatók számára megfelelő, pontos, szakszerű és részletes tájékoztatást megadni;

i) tűrni a minőségmenedzsment rendszerhez kapcsolódó próbavásárlásokat, s azok megállapításai szerint köteles a szolgáltatásokat módosítani;

j) saját marketingtevékenységében megjeleníteni a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térségi programkínálatát is.

k) lehetővé tenni Bérbeadó számára a jelen szerződésben foglaltak ellenőrzését a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint, az ott meghatározott rend alapján, elősegíteni és abban együttműködni.

A pályázati hirdetmény letölthető formában.

Az ajánlati adatlap letölthető formában.

Kapcsolódó