Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattevő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódó tervezői művezetés ellátására vállalkozói szerződés keretében a mellékelt műszaki leírásnak megfelelően.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Kapcsolattartó: Laufer Zsanett pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu, titkarsag@bnpi.hu,

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlattevő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, „Folyóparti élővilág egykor és napjainkban” című projekthez kapcsolódó tervezői művezetés ellátására vállalkozói szerződés keretében a mellékelt műszaki leírásnak megfelelően.

Érintett terület: Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhely, 3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz., amelyen a 2. számú kiscsarnok (hagyományos szerkezetű, földszintes, acélvázas csarnoképület) felújítása tervezett.

A projekt keretében közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a felújítási beruházás megvalósítása iránt.

A vonatkozó kiviteli tervdokumentációt digitális formában mellékeljük.

a) Az ajánlattevőnek a fenti kivitelezés során a tervezői művezetést kell ellátnia, melynek keretében köteles közreműködni a kivitelezés alábbi fontosabb szakaszaiban legalább 6 alkalommal, a terv szerinti megvalósítás elősegítése érdekében:

 • tervegyeztetéseken való részvétel a kivitelezés folyamán
 • a fontosabb munkafázisok megtekintése
 • a munkaterület bejárásokon és műszaki átadás-átvételi eljárásokban való részvétel és nyilatkozattétel.

b) Az ajánlatkérő és az ajánlattevő a tervezői művezetés feltételeit szerződésben rögzíti. Ajánlattevő - a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint - az építési folyamatot a helyszínen legalább 6 alkalommal, figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.

c) Ajánlattevő a kivitelezés megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról.

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokra irányadó az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 33§ 4. bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. §-a.

3. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

kezdete: a szerződés hatályba lépése

várható befejezése: a munkaterület átadásától számított 12. hónap utolsó munkanapja

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

A szerződés tárgyát képező feladatokat jelen szerződés aláírásától a kivitelezés megvalósításának tervezett napjáig köteles ellátni.

5. A teljesítés helye:

Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhely, 3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a projekt kivitelezési munkáinak ellátására megkötött vállalkozási szerződéssel összhangban, a kivitelező által benyújtott részszámlákkal egyidejűleg, annak százalékos teljesítésével megegyező mértékben nyújthatja be számláit (20%, 40%, 60%, 80%-os teljesítés esetén). A végszámla (100%-os teljesítés esetén) a sikeresen lezajlott műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát. Az elvégzett munkák százalékos mértékét a Megrendelő és a műszaki ellenőr állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, intézeti titkárság, vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: projektiroda@bnpi.hu; és titkarsag@bnpi.hu

9. Az ajánlattételi határidő:

2022. január 12.

10. Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

Az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén kerül sor.

11. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (átláthatósági nyilatkozat, öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.
 • Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő tervezői művezetési tevékenységet ellátó(ka)t, az általa/általuk aláírt szakmai önéletrajz formájában. Az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt tervezői művezetési tevékenységet ellátó(k) jogosultságának igazolását (egyszerű fénymásolatát).

12. Egyéb információk:

 • Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Jelen beszerzési eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást (Szarvas Imre: 30/349-5711; szarvasi@bnpi.hu és Laufer Zsanett: 30/812-3047; lauferzs@bnpi.hu).

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található csarnokok és a kutatási terület elhelyezkedése

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/7oBgWvdoFJtzfin/download

o Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/545qgZJyLKCz42h

o A vonatkozó kiviteli tervdokumentáció valamint az árazatlan költségvetés

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/5V9iX7yieNXPbBx

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

RELATED